Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Egarsat

Egarsat

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Entitat sense ànim de lucre

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Salut

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Gestió de la cobertura de les contingències professionals, la prestació econòmica per incapacitat temporal, i activitats preventives.

Nombre de treballadors/es

556 persones treballadores

Facturació

261.025.532,75 euros

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Egarsat 2020

Àmbit de bon govern

 • Certificació ISO 9001:2005, Certificat EFQM +500, segell màxim de l’excel·lència en gestió.
 • Els eixos principals de la gestió de qualitat són: la valoració del grau de satisfacció de mutualistes, pacients i personal de l’entitat, la millora en els processos de gestió de les prestacions, la reducció de l’absentisme i la participació del personal.
 • Al seu informe de bon govern corporatiu 2020 destaquen els principis, la missió, la visió i valors, els òrgans de govern i participació, comissions de control i seguiment i de prestacions especials, l'organització territorial i estructura operativa, la política de privacitat, el codi ètic i de conducta, la transparència, l'RSE, igualtat i participació per sexe i el medi ambient.

Àmbit econòmic

 • Els comptes anuals de l’entitat estan auditats per la Intervenció General de la Seguretat Social. Independentment d’això, a la memòria es presenta la totalitat d’aquests comptes.
 • Per a compres de materials es tenen en compte criteris específics per tipologia de productes. En el cas de concursos, la selecció es fa partint dels criteris que es defineixen en els plecs de contractació, perquè s'han incorporat clàusules de Responsabilitat Social Corporativa.

Àmbit mediambiental

 • Pel que fa a la gestió de residus, en els centres de treball està definida la sistemàtica de recollida selectiva, i es disposa de zones de recollida amb contenidors adequats per a cada tipologia.
 • En relació amb l'energia elèctrica, hi ha el compromís d'anar reduint el consum d'energia elèctrica. Per a aconseguir-ho, es van implantar bones pràctiques ambientals en matèria de climatització, consum energètic d'equips d'il·luminació i equips informàtics.
 • L'any 2013 es va dur a terme la instal·lació de bateries de condensació, la qual cosa ha reduït en els dos darrers anys el consum d'energia elèctrica reactiva i ha minimitzat el seu impacte. En aquest mateix sentit, l'any 2014 es va eliminar el consum de gas.
 • Una altra de les mesures que es duen a terme per a la reducció del consum energètic és la programació diària d'encendre i apagar tots els sistemes de climatització de tots els centres d’Egarsat en el conjunt de l'estat espanyol.
 • Es promou la instal·lació d'airejadors en totes les aixetes d'aigua, els quals poden arribar a reduir en un 50% el consum d'aigua.
 • Descens en material radiogràfic, a causa d'una major consciència per part del personal i  pacients de la no impressió de les plaques radiogràfiques i l'ús del suport en cd.

Àmbit laboral i social

 • Gairebé un 70% de la seva plantilla són dones.
 • Als processos de selecció s'utilitza un llenguatge neutre i uns continguts no sexistes, les diferents proves i qüestionaris que s'apliquen durant el procés de selecció, són iguals per a homes i dones.
 • Dona prioritat a la promoció interna i informa de les vacants disponibles als canals de comunicació interns.
 • Ha realitzat enquesta de clima laboral, un estudi de la diversitat de l’organització.
 •  Està adherida al Charter de la Diversitat, una iniciativa europea per donar suport i fomentar els principis de la inclusió de la diversitat i la no discriminació en l’entorn laboral.
 • Disposa de mesures complementàries en matèria de conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Egarsat aposta per la formació contínua del seu personal. 
 • Disposen del Programa Re-Il·lusiona't, a través del qual concedeix ajudes a persones treballadores que hagin patit un accident de treball o una malaltia professional i que es trobin especialment en estat o situació de necessitat.
 • En l'àmbit social, també destaquen: la campanya anual de recollida d'aliments en col·laboració amb la Fundació del Banc d'Aliments de Barcelona, la Campanya de recollida de joguines en col·laboració amb Creu Roja Joventut i la campanya de donació de sang amb el Banc de Sang i Teixits, entre altres.