Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Ematsa

Ematsa

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Gestió de l'aigua

Nombre de treballadors/es

104 persones treballadores

Facturació

25.086.346 euros

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Ematsa 2020

Àmbit econòmic

 • Codi ètic o de conducta, i constitució del Comitè d’ètica, prevenció de riscos penals i de desenvolupament normatiu (CEPRAN). Els empleats d’EMATSA hauran d’actuar envers els següents principis: subjecció a l’ordenament jurídic, objectivitat, integritat, lleialtat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn cultural i mediambiental i respecte per la igualtat entre homes i dones.
 • Hi ha un canal de comunicació intern a disposició de tots els treballadors d’EMATSA que atendrà qualsevol pregunta, dubte o incertesa sobre l’aplicació d’aquestes polítiques.

Àmbit ambiental

 • EMATSA està adherida i compromesa al Programa de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC).  Es tracta d’un compromís voluntari de reducció d’emissions de GEH (CO2eq) que va més enllà del què obliga la normativa vigent.
 • Sistemes d’alarma en la xarxa de clavegueram, el nou sistema de detecció de fuites, i els nous equips en tecnologia puntera adquirits per l’empresa per a la gestió dels serveis d’aigua i clavegueram.
 • Educació mediambiental, voluntat d’apropar el cicle integral de l’aigua a les escoles, a través de dos programes educatius com són el Gotagotham i l’Aquaologia.
 • Adhesió i compromís amb el programa d’acords voluntaris de reducció d’emissions GEI (CO2eq), amb millores en la climatització de l’edifici del laboratori, reposició de quadres elèctrics, enllumenat, etc.
 • Optimització del consum d’aigua, amb el projecte EN@IGU@, instal·lant una turbina en la xarxa d’aigua potable, que genera energia elèctrica a partir de l’energia de l’aigua (pressió).

Àmbit social

 • Portal de Formació online, eina destinada a realitzar activitats formatives internes de forma més fàcil i accessible per a tota la plantilla. L'any 2020 es van realitzar 6.139 hores de formació.
 • Pla d’igualtat, i constitució de la Comissió d’Igualat. Les accions portades a terme són: estudi de les causes de segregació de gènere, potenciar l’ús del llenguatge neutre en les ofertes de treball, discriminació positiva a favor del gènere menys representant en els processos de selecció, en la promoció personal i en l’accés a càrrecs de responsabilitat, facilitar la incorporació de joves als llocs de treball, nomenament de l’Agent de Igualtat, etc.
 • Millores de conciliació, com llicències retribuïdes (per matrimoni, naixement, adopció, etc), jubilació anticipada als 61 anys, millora de les prestacions per incapacitat temporal (complementarà fins el 100% del salari), assegurances d’invalidesa o mort, premi de vinculació pel compliment de 25 anys d’antiguitat (import d’una paga extra).
 • Polítiques de seguretat i salut laboral, a través del Comitè de Seguretat i Salut Laborals que té el compromís de reduir l’índex de sinistralitat, la tolerància zero a l’exposició de riscos i la integració de la funció de prevenció en totes les activitats del negoci, a través de formacions als treballadors.
 • Voluntariat corporatiu, com la recollida d’aliments, productes d’higiene personal i joguines.
 • Ematsa també apropa als escolars el cicle integral de l’aigua organitzant visites a la depuradora de Tarragona. L’any 2020, un total de 378 alumnes de 13 centres educatius, dividits en 26 grups diferents, van participar en aquesta activitat.