Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Abertis Infraestructures, SA

Abertis Infraestructures, SA

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Construcció

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Construcció d'infraestructures per a la mobilitat i la comunicació

Nombre de treballadors/es

13.040 persones treballadores

Facturació

4.853.694 euros

Documentació i resum

Resum

Informe de gestió i RSE Abertis 2021

Àmbit econòmic

 • Es realitzen enquestes de clima i satisfacció o s’instal·len bústies per conèixer l’opinió dels treballadors i treballadores.
 • La formació és un dels eixos estratègics de negoci a Abertis i totes les unitats de negoci hi han invertit de forma creixent amb temàtiques com l’organització, els procediments o els riscos laborals, la salut i la higiene, entre d’altres. Com a canals de comunicació s’han establert una oficina d’atenció al client, telèfons i correus de contacte així com butlletins informatius.
 • Durant la selecció dels proveïdors Abertis valora positivament el grau de sensibilització i compliment per part d’aquests de qüestions relacionades amb l’RSE.

Àmbit mediambiental

 • Les diferents unitats de negoci d'Abertis preveuen en la seva estratègia accions per minimitzar l'impacte ambiental que produeix tota activitat. Algunes de les companyies han obtingut l'ISO 14001.
 • Entre les experiències realitzades per les empreses de la corporació destaquen els vehicles elèctrics que Saba utilitza per gestionar els seus aparcaments o les plaques solars instal·lades a les autopistes per subministrar energia elèctrica als plafons informatius, els circuits tancats de televisió i els pals SOS.
 • Les empreses de la corporació també implementen actuacions per estalviar el consum de recursos i optimitzar la gestió dels residus. Abertis, a més, disposa d'una base de dades de legislació mediambiental a mida de cada una de les àrees de negoci. L'any 2021 el 64,7% dels residus totals generats van ser recuperats.
 • Entre els projectes mediambientals duts a terme per Abertis destaquen el Pla d'Acció per a la Biodiversitat (PAB) a les autopistes d’ACESA o la protecció del Parc Natural del Cap de Creus.
 • Les diferents unitats de negoci del Grup han dut a terme un seguit d'actuacions encaminades a augmentar l'ús d'energies renovables, reduir els consums energètics i incrementar l'eficiència energètica i reduir així la seva petjada de carboni. A Autopistes Espanya s'ha implantat la campanya d'Aristos, en la qual es recull la distribució de fitxes sensibilitzadores que incorporen bones pràctiques ambientals, el públic objectiu són totes les persones treballadores. L'any 2021 les emissions de CO2 van disminuir un 36,5% respecte del 2020.

Àmbit social

 • L'any 2021 es van desenvolupar 261 projectes d'acció social i patrocinis per valor de 3,9 M€.
 • Des de la Fundació Abertis es promou la investigació sobre la repercussió de les grans infraestructures al territori, sobretot en el medi ambient, l'economia i la demografia, així com programes de Seguretat Viària.
 • La prioritat d'Abertis per la cultura es manifesta en la col·laboració amb les principals institucions culturals del país i contribueix al foment i difusió del patrimoni històric. En aquest context cal destacar la restauració del castell de Castellet, seu de la Fundació Abertis, i la conservació de la pedrera romana el Mèdol, entre d’altres.
 • La Fundació Abertis exerceix de centre de gestió i promoció de la acció social en el Grup. Una part del compromís d'Abertis amb la comunitat i de la seva voluntat d'integració en el territori en què opera s'evidencia en el compliment de l'article 68 de la Llei 16/1985, de 25 de juny. Així, Abertis destina l'1% del pressupost total de les obres d'autopistes Espanya a finançar treballs de conservació o enriquiment del patrimoni històric, preferiblement en l'entorn immediat de la infraestructura.
 • En l’àmbit de la integració laboral de persones amb discapacitat Abertis integra a escala global persones d’aquest col·lectiu mitjançant la contractació directa. A España, i en aquells casos on la tipologia del negoci ho impedeix, el Grup s’acull a les mesures alternatives que la Llei d’Integració Social de Minusvàlids (LISMI) estableix.
 • Per altra banda, Abertis ofereix permisos especials per a totes les possibles situacions o contingències que els empleats puguin tenir (cura dels fills o familiars, permisos de maternitat, etc.). L'any 2021 la pràctica totalitat de les unitats de negoci va disposar de plans de formació, en el marc dels quals es van impartir un total de 39 hores de formació mitjana per persona treballadora.