Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Badalona Serveis Assistencials, SA

Badalona Serveis Assistencials, SA

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Corporació de dret públic

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Prestació de serveis integrals de salut i socials

Nombre de treballadors/es

1.193 persones treballadores

Facturació

87.737.869,71 euros

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE BSA 2020

Àmbit de bon govern

 • Comuniquen el compromís per part de la direcció en avançar en l'RS (carta de renovació del compromís).
 • Disposen d’una pàgina web actualitzada amb un Portal de transparència on presenten de forma clara i accessible la informació econòmica.
 • Estableixen mecanismes participatius i consultius a través de la pàgina web i de les xarxes socials. Hi ha un formulari d’accés a la informació pública que consta al Portal de transparència, i adreces de correu electrònic per donar la opinió o sol·licitar participació.
 • Tenen un codi de conducta des del 2016 i un comitè d’ètica assistencial.
 • L’empresa disposa d’una Comissió de Compres; els concursos es publiquen; disposen de polítiques d’anticorrupció i es fan auditories.
 • L'organització està subjecta a allò que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual cosa aplica als seus procediments de compra els principis generals de la contractació pública, transparència, igualtat i no discriminació, lliure competència, proporcionalitat, integritat, confidencialitat, ús eficient dels recursos públics, i incorporació de criteris socials, mediambientals i d’innovació.
 • El 2020 s’ha assolit un 18,99% de proveïdors homologats, la qual cosa representa 117 proveïdors homologats i un volum d’un 71% de la facturació total anual de proveïdors.

Àmbit econòmic i laboral

 • Tenen un Comitè de Recerca amb representants dels diferents àmbits de l’organització (atenció primària, atenció especialitzada, atenció intermèdia, salut mental i addiccions), que avaluen els projectes d’investigació amb la finalitat d’assessorar en la metodologia de recerca, promoure la cultura de la investigació i difondre les activitats científiques.
 • Estableix convenis de col·laboració amb entitats, universitats i empreses per millorar la salut i la qualitat de vida de les persones.
 • Forma part del Grup Promotor de Responsabilitat Social del Consorci Social i de Salut de Catalunya.
 • Realitza compra de productes i serveis d’economia social i solidària, amb entitats com CET’s.
 • Fa ús de material reciclable i tenen en compte productes de proximitat i utilitzen productes de temporada. També promouen productes amb menor embalatge i potencien els productes a granel.
 • Tenen un Comissió específica en polítiques de conciliació, i durant el 2020 s’ha registrat un total de 570  accions (flexibilitat horària; reducció de jornada; excedències per diferents conceptes, permisos de paternitat, teletreball, permisos especials per 25 anys a l’empresa, etc).
 • Amb caràcter bianual s’estableix el Pla de Formació per a les persones treballadores i es fan enquestes de satisfacció de les activitats formatives.
 • L’any 2020, van registrar 195 accions formatives, amb 962 assistents i 8.682 hores (amb un cost de 38 milions d’euros).
 • Hi ha una Àrea de Medicina del Treball que té com a finalitat detectar precoçment alteracions de salut individuals i col·lectives dels treballadors de BSA per tal de millorar-ne la salut i identificar possibles factors de risc presents en el lloc de treball que podrien afectar la seva salut.
 • L'organització té en compte l'accessibilitat de les persones discapacitades en els processos de selecció, contractació i formació. Així mateix el 2020 es dona compliment al 2% de reserva de la plantilla, amb personal propi (la quota és de 25 persones amb discapacitat).

Àmbit mediambiental

 • Hi ha una Comissió de Medi Ambient formada per diverses persones en representació dels àmbits de l’organització per dur a terme la política de medi ambient, l’optimització de recursos, les energies netes, la gestió de residus, la reducció d’emissions de CO2, el consum responsable i l’economia circular.
 • Al 2020 es presenten indicadors de sostenibilitat (de consums)
 • Hi ha una Comissió de Medi Ambient formada per diverses persones en representació dels àmbits de l’organització per dur a terme la política de medi ambient, l’optimització de recursos, les energies netes, la gestió de residus, la reducció d’emissions de CO2, el consum responsable i l’economia circular.
 • El 2020 s’ha avaluat l’estalvi en consum anual i la reducció de CO2 per la instal·lació de 266 plaques fotovoltaiques el 2019 al Centre Socio-Sanitari El Carme.
 • Al 2020 es van instal·lar sensors de persones i control horari de funcionament de les instal·lacions per gestionar l’estalvi d’energia.
 • Es van incorporar 2 nous vehicles elèctrics per al Servei d' Atenció a Domicili (total 6 unitats al 2020).
 • S’ha fet una implantació progressiva del sistema d’enllumenat LED i s’han instal·lat contenidors de piles als centres de treball.
 • La gestió de residus es porta a terme per empreses especialitzades segons els tipus.
 • S’han iniciat actuacions d'economia circular com per exemple l'ús de 496 impressores de segona mà i 558 tòners reciclats.

Àmbit social

 • S'han organitzat actuacions relacionades amb Dies Mundials vinculats amb salut instal·lant punts informatius als centres.
 • Tenen oberts diversos canals per a la participació ciutadana (interna y externa) i el 2020 es va obrir Telegram també.
 • Al 2020 es va signar un conveni en matèria de salut mental amb ActivamentMent Catalunya i es va desplegar el projecte de formació de joves i salut mental, en col·laboració amb diverses entitats, per promoure la formació acadèmica i reinserció formativa dels joves que han viscut malaltia mental.
 • Al llarg del 2020 s’ha donat continuïtat a la col·laboració amb la Fundació Yamuna per a fomentar l’educació de qualitat als infants en un centre educatiu de Madagascar, en condicions d’igualtat de gènere i promovent la participació activa dels familiars.
 • Al 2019 es van cedir en 52 ocasions espais per entitats sense ànim de lucre per desenvolupar actuacions relacionades amb la promoció de la salut (per ex. per a l’Entitat Amics de la Gent Gran, Ajuntament de Badalona, etc).
 • Un total 6 centres d'atenció primària van organitzar al llarg del 2019 tallers d'activitat comunitària com tallers de Massatge Infantil; de Benestar Emocional; de cuidadors informals; de primers auxilis per a professors de centres educatius, etc.
 • L’empresa contracta serveis a centres especials de treball de manteniment, jardineria i bugaderia.