Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Confederació de les Cooperatives de Catalunya

Confederació de les Cooperatives de Catalunya

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Entitat sense ànim de lucre

Dimensió

Micro (menys de 10 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Entitat de representació de les Federacions de Cooperatives de Catalunya.

Facturació

1.776.830,75 €

Documentació i resum

Resum

Memòria de sostenibilitat Coopcat 2019

Àmbit econòmic

 • L’Assemblea General de la Confederació de Cooperatives de Catalunya va aprovar una política de RSE que es concreta en compromisos i indicadors en l’àmbit econòmic, ambiental i social, que s’han integrat en la Planificació Estratègica.
 • La CCC utilitza eines de gestió econòmiques i financeres destinades a realitzar un seguiment dels projectes gestionats i del pressupost anual, gestionar la tresoreria i facilitar la realització de projeccions econòmiques que permetin preveure necessitats de fluxos financers.
 • En el marc d’un Pla de Comunicació responsable, la CCC disposa de les versions accessibles dels webs del seu portal.

Àmbit ambiental

 • Desenvolupament d’una política i gestió ambiental que pren com a fonament la política d'RSE i es concreta en l’aplicació de les mesures de Guia de l’Oficina Verda de l’Ajuntament de Barcelona.
 • L’objectiu d’aquesta política de gestió ambiental és reduir els consums de material i energia, així com minimitzar la producció de residus. Les mesures estan documentades i incideixen en la compra de productes d’oficina i la racionalització del seu consum, la gestió de residus o el control del consum d’aigua i energia, entre altres.
 • Les mesures adoptades per a un consum responsable de les fonts energètiques s’orienten en l’ús de fonts d’il·luminació de baix consum i aparells amb sistema d’hibernació automàtic o programats per a aquests servei.
 • Tenen implantada una política de compra verda, que estableix els criteris ambientals i energètics que cal tenir en compte a l'hora d'adquirir els materials. D'acord amb les recomanacions d'aquesta instrucció, el paper que fan servir disposa de la certificació Àngel Blau i és 100% reciclat i lliure de clor. Així mateix, disposen de dades que indiquen el percentatge d’energia consumida provinent de fonts renovables per part de l’empresa subministradora (SOM ENERGIA, SCCL).

Àmbit social

 • Política de conciliació de vida personal i laboral en base a diferents mesures: flexibilitat horària, gestió de temps i de reunions, concentració del temps de dinar, etc.
 • Elaboració del mapa dels grups d’interès de la CCC, que han estat integrats en el seu Pla de Comunicació.
 • Reunions bimensuals de les persones treballadores per establir i plantejar propostes de millorar en l’àmbit de la gestió, l’organització i les condicions laborals i personals en l’àmbit de treball.
 • Elaboració d’un protocol d’idoneïtat d’empreses proveïdores en termes de gestió responsable.