Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Universitat de Lleida

Universitat de Lleida

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Corporació de dret públic

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Educació

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Ensenyament universitari

Nombre de treballadors/es

1.955 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Apartat web RSE Universitat de Lleida 2020

Bon Govern

 • Disposa d’un portal de transparència, en el qual s’informa de tota aquella informació referent a la Universitat (òrgans de govern, memòries, xifres universitàries, normatives, informes de sostenibilitat, codi ètic, etc.), l’economia i el pressupost (comptes anuals, auditories, subvencions, contractació, etc.) i la docència (graus, màsters, formació contínua, indicadors de docència, el personal, la recerca i l’estudiantat).
 • La Universitat disposa d’un codi ètic per inspirar l'actuació de cada membre de la comunitat universitària en la cooperació i el treball conjunt per a la consecució de la seva missió.
 • La UdL també disposa d’un Consell social, un òrgan de participació de la societat en la universitat, que d’entre les seves funcions es destaca el seu compromís social i el seu esperit de col·laboració, que busca el reforçament dels vincles entre la Universitat i la societat civil, el sector públic i el teixit productiu.
 • Pel que fa a la comunicació amb les persones estudiants, els PDI/PAS i els perfils externs, es fa a través del campus virtual. Alhora es disposa d’un apartat específic d’Informació i Orientació Universitària, per informar, assessorar i orientar l’estudiantat de les diferents etapes educatives i especialment el de secundària i l'alumnat universitari. També informa la comunitat universitària i la ciutadania en general sobre els temes de caire universitari.
 • Al llarg del curs 2019-2020 va entrar en vigor el reglament que regula l’estructura d’organització i funcionament dels òrgans de representació estudiantil.
 • Té un projecte d’Agenda 2030 amb la voluntat d’unir esforços i fer xarxa per treballar en comú els 17 Objectius de desenvolupament sostenible.

Àmbit econòmic

 • La unitat de Desenvolupament i Cooperació, que depèn de la Coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació, obre cada any la convocatòria d’ajuts “Convocatòria d'ajuts a accions de cooperació al desenvolupament: projectes, mobilitat i recerca 4rt món" destinada a promoure projectes de cooperació entre la comunitat universitària de la UdL i els països empobrits d’acord amb el llistat de l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) i, dins d’aquests, adreçant-se especialment a les capes socials més desfavorides.

Àmbit mediambiental

 • Compta amb la Comissió de Sostenibilitat i Emergència Climàtica, integrada per membres de tota la comunitat universitària, la qual intenta donar resposta als grans desafiaments ambientals i climàtics que tenim en l'actualitat.
 • Ha aprovat la Declaració sobre l’estat d’emergència climàtica, i d’ençà ha començat a treballar en el disseny d’un pla per millorar la protecció del medi ambient i conscienciar la ciutadania de la crisi ambiental i les seves conseqüències.
 • Disposa d’un Pla de Mobilitat per proporcionar les pautes en matèria de mobilitat per als diferents campus de la UdL en els propers anys, així com assolir altres objectius vinculats al compliment dels paràmetres normatius europeus de qualitat ambiental com són la reducció de soroll, de l'accidentalitat i l'increment de l'espai viari destinat als vianants.
 • Realitza cicles d’activitats ambientals i s’organitza la setmana de la sostenibilitat i la salut i al seu web disposen de diverses guies de bones pràctiques ambientals.
 • L'Oficina Tècnica d'Infraestructures planifica i executa obres amb criteris de sostenibilitat. A mode d'exemple, en els darrers anys han dut a terme la instal·lació de plaques fotovotovoltaiques, sistemes d’aprofitaments d’aigües a Cappont o millores en l’aïllament tèrmic de les finestres.

Àmbit laboral i social

 • Fomenta la igualtat d’oportunitats mitjançant el Centre Dolors Piera, per sensibilitzar la comunitat universitària sobre la situació de desequilibri en les relacions de gènere.
 • Disposa del segon pla d’igualtat entre dones i homes, i d’un Reglament d’actuació en cas de violència de gènere, per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
 • Ha creat la normativa per a la presència equilibrada de dones i homes als òrgans de govern i de representació i a altres organismes de presa de decisions de la Universitat.
 • Ha creat el servei UdLxTothom, que ofereix a tota la comunitat universitària amb l’objectiu d'afavorir la formació superior i promoure la participació de les persones que presenten alguna discapacitat.
 • Ha desenvolupat un ratolí virtual per a les persones amb discapacitat motriu, i el projecte HeadMouse per poder controlar el ratolí mitjançant una càmera web i els moviments de la cara i el cap.
 • La UdL porta a terme diferents accions de conciliació familiar, com l’acord sobre la reducció de jornada per interès particular del PAS  o l’acord Concília. Alhora, hi ha hagut una millora en el gaudiment dels permisos per assumptes personals i vacances, i promoció professional entre les persones treballadores. També s’ha format a les persones treballadores en protecció de dades.
 • Té la unitat de Cooperació i Solidaritat, per sensibilitzar, formar i afavorir la solidaritat de la comunitat universitària i la ciutadania de Lleida envers les desigualtats existents en les relacions Sud-Nord, promovent la cooperació en els camps de la docència, la recerca, la tecnologia i la cultura amb els pobles i els col·lectius menys desenvolupats.