Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Port de Barcelona

Port de Barcelona

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Logística, serveis, i gestió infraestructures portuàries

Nombre de treballadors/es

37.300 persones treballadores

Facturació

138,9 M€

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Port de BCN 2020

Àmbit econòmic

  • Disposa del codi ètic de l'Autoritat Portuària de Barcelona que té com a finalitat establir les pautes que han de presidir el comportament ètic de totes les persones que hi treballen, en el seu desenvolupament diari, pel que respecta a les relacions i interaccions que manté amb tots els seus grups d'interès.
  •  Fruit de la seva vocació innovadora, el Port de Barcelona ha participar de forma continuada en diversos Projectes d’investigació i desenvolupament en l’àmbit europeu i nacional.

Àmbit ambiental

  • S’ha elaborat el Pla de Gestió dels residus del Port de Barcelona, on s’inclouen les diverses tipologies de residus i les quantitats generades.
  • La reutilització de materials i l’ús de materials reciclats contribueixen a reduir el consum de matèries primeres verges i a conservar els recursos globals.
  • Amb una periodicitat anual es porta a terme un estudi sobre la caracterització del fons marí d’una zona de Castelldefels. L’Objectiu és valorar la qualitat dels sediments que conformen els fons marins d’aquesta àrea. Per altra banda, el Port segueix treballant per implantar el gas natural liquat (GNL) com a alternativa sostenible i competitiva als combustibles derivats dels hidrocarburs utilitzats fins ara en el transport marítim i terrestre de mercaderies.
  •  L’APB practica la recollida selectiva i el 2020 ha gestionat un total de 1.037 tones de residus, interns o externs, el 99% dels quals han estat no perillosos. També cal destacar les 54 tones de residus flotants recollits i retirats de la làmina d’aigua.

Àmbit social

  • Es fomenta la participació de les persones treballadores en la millora dels processos productius. L'any 2020 es van realitzar un total de  21.397 hores de formació.
  • Participa en projectes de desenvolupament socioeconòmic, cultural i educatiu que afavoreixen el creixement humà.
  • Impulsa activitats socialment responsables entre les empreses del Port de Barcelona amb la finalitat de promoure i informar d’aquestes activitats.
  • El Pla d’igualtat presenta una sèrie de mesures i reptes definits després d’un diagnòstic de la situació inicial.