Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Lyreco Espanya, SA

Lyreco Espanya, SA

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Comercial

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Venda majorista de material d'oficina

Nombre de treballadors/es

11.000 persones treballadores

Facturació

1.256.250 euros

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Lyreco 2021

Àmbit bon govern:

 • Disposa d’un Codi ètic i de conducta que descriu els estàndards esperats dels treballadors/es en el curs de la seva vida professional amb Lyreco en la seva relació amb clients/es i proveïdors/es, en la seva relació amb els seus companys/es de treball, i en el seu comportament cap a promoure els millors interessos de l’empresa.
 • D'altra banda, compta amb el Codi Ètic per a el/la proveïdor/a, que proporciona els fonaments de les relacions entre Lyreco i els seus proveïdors/es, basant-se en la imparcialitat, la confiança, el respecte pels drets de les persones, la conformitat amb la llei i unes pràctiques empresarials sostenibles.
 • Realització d’una enquesta de clima: periòdicament cada persona treballadora té l'oportunitat d'expressar anònimament les seves percepcions sobre Lyreco, especialment sobre temes d'ambient de treball, comunicació i gestió.
 • El grup Lyreco s'ha compromès a desenvolupar una cultura i una estructura en l'organització, basant-se en els principis establerts en la Declaració Universal de Drets Humans, el Pacte  Internacional de Drets Civils i Polítics, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals i la Declaració de l'Organització Internacional del Treball, relativa als principis i drets fonamentals en el treball.
 • Han dut a terme la implementació d'una Política de Compliance amb l'objectiu d'identificar els riscos i minimitzar les possibilitats de comissió de delictes.
 • Té establert un procediment intern de gestió del frau que està publicat en la seva intranet i en el qual s'estableix el procés per detectar, comunicar, avaluar i mitigar les pràctiques fraudulentes.

Àmbit econòmic

 • La seva política està centrada en construir relacions duradores amb la clientela proporcionant-li solucions als seus objectius de sostenibilitat, mitjançant els següents compromisos: establir aliances amb clients/es en qüestions de sostenibilitat, establir programes d'avaluació de proveïdors amb criteris de sostenibilitat i el desenvolupament d’innovacions sostenibles en productes i serveis.
 • Té un apartat al web de sostenibilitat amb la política econòmica de la companyia, on hi ha tota la informació referent a la relació amb els proveïdors, aprovisionaments sostenibles, treballar de forma ètica, integritat financera, comerç electrònic, etc.

Àmbit mediambiental

 • Avalua, redueix i compensa la Petjada de Carboni de l’empresa i mesuren la dels seus clients. Les emissions de CO2 van disminuir el 12,31% respecte del 2020.
 • Aposta per l’Economia Circular.
 • Lliura les comandes en caixes 100% reciclades i reciclables. Redueixen els embalatges i la generació de residus.
 • Ofereix una àmplia gamma de productes respectuosos amb el medi ambient. Mesuren la petjada ambiental de producte dels articles de la seva marca blanca.
 • Ha definit diversos programes d'estalvi d'energia. Fan ús d'energia renovable i han instal·lat plaques solars als seus edificis.
 • Ha implantat les videoconferències per tal d’evitar desplaçaments innecessaris.

Àmbit laboral i social

 • Lyreco té contractades diverses persones treballadores amb discapacitat i ha sol·licitat a través d'aquest certificat d'excepcionalitat l'aplicació de mesures alternatives pels treballadors amb discapacitat deixats de contractar.
 • Actualment s'ha elaborat el nou pla d'igualtat amb una vigència de 2020 a 2022. Com a mesures adoptades per a promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones destaca la revisió de tots els documents utilitzats en els processos de selecció per a assegurar la seva objectivitat, eliminar qualsevol imatge sexista en la definició dels llocs de treball, donar preferència, en igualtat de condicions, a la contractació de persones del sexe menys representat en el nivell jeràrquic i evitar que les baixes maternals, paternals, reduccions de jornada tinguin un impacte negatiu en el desenvolupament professional i en la retribució de les persones.
 • Hi ha establert un protocol d'actuació específic per a la presentació i tramitació de queixes o denúncies sobre assetjament sexual i/o per raó de sexe amb l'objectiu d'analitzar i resoldre internament aquestes situacions, amb criteris d'eficàcia i celeritat, i sempre amb el respecte degut a la confidencialitat i presumpció d'innocència de totes les persones.
 • En l’àmbit social, col·labora amb diferents entitats i associacions sense afany de lucre, porta a terme una sèrie d'accions socials que regula a través de la seva pròpia política d’RSE, des d'on s'articulen de manera clara i transparent els procediments per a aquestes col·laboracions.
 • Destaquen les accions següents: donacions econòmiques per al patrocini d'accions destinades a la integració social de persones amb discapacitat (Fundació Adecco i Fundació AFIM).
 • Projecte Lyreco For Education, que al seu torn forma part de la seva estratègia de sostenibilitat EcoFuture, té com a objectiu promoure l'educació infantil tant a nivell local com internacional. Cada any es fixa un objectiu de recaptació per a aquest projecte.