Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2018 > El model productiu i la productivitat a Catalunya

El model productiu i la productivitat a Catalunya

50 Informe Productivitat
Modest Guinjoan (ponent), Joan Antoni Santana (dir.), Pere Castell, David Mallafré

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2018
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 50 | ISBN 9788439398141 | 253 pàg.
Text complet PDFPresentacio PDFResum executiu (CAT) PDFResumen ejecutivo (ES) PDFExecutive summary (EN) PDF
Disponible a: BEG

El present informe analitza l’evolució del model productiu català entre els anys 2000 i 2016 i se centra en l’evolució dels nivells de productivitat dels factors de producció -el treball i el capital- tant des d’una perspectiva comparada internacional a nivell agregat de l’economia (apartat 3), com des d’una perspectiva microeconòmica -entre els anys 2001 i 2013- a partir de la informació comptable d’una mostra representativa d’empreses catalanes amb domicili social a Catalunya (apartat 4).

L’apartat 1 fa una introducció de l’informe.

L’apartat 2 mostra un resum de l’estudi amb els elements més destacats de cada secció.

L’apartat 3.1, per un costat, fa una anàlisi comparativa de l’evolució del PIB, la renda per càpita, la dotació de capital per habitant i les mesures de productivitat agregada de Catalunya -en termes de treball, de capital i en termes productivitat conjunta (PTF)- en relació amb 37 economies de l’OCDE, identificant tant el seu posicionament relatiu com la seva evolució al llarg dels anys 2000-2016 (apartat 3.1.1). Per un altre costat, compara l’evolució del model de creixement català amb les 37 economies internacionals comparades a partir de la descomposició del PIB per càpita en els seus components principals: la productivitat dels factors de producció i la dotació de factors productius per habitant. Es posa de manifest la importància relativa de les mesures de la productivitat dels factors en l’evolució dels nivells del PIB per càpita català en relació amb les diferents economies comparades (apartat 3.1.2).

L’apartat 3.2 complementa la part introductòria amb una anàlisi de l’evolució de la productivitat a Catalunya per sectors d’activitat a partir del marc macrocomptable que utilitza Idescat per calcular l’evolució de la productivitat conjunta dels factors (PTF). L’objectiu d’aquesta part és el d’estimar l’aportació sectorial a l’evolució de la productivitat en el conjunt del període analitzat.

L’apartat 4 presenta l’evolució del teixit productiu català, entre els anys 2001 i 2013, a partir de la mostra obtinguda de la base de dades SABI i que permet valorar altres factors no perceptibles en les estimacions macroeconòmiques. A partir de la informació de les empreses catalanes amb domicili social a Catalunya, l’anàlisi es porta a terme en base a les dades comptables d’un total de 1.068.568 observacions en el conjunt del període. Aquest volum d’informació suposa una base estadística anual que de mitjana se situa en les 77.183 empreses anuals. A partir d’aquesta mostra exhaustiva, s’analitza l’evolució de les productivitats aparents mitjanes de cadascun dels factors.

L’apartat 4.1 descriu el grau de representativitat de la mostra SABI en termes d’unitats productives, ocupats i VAB.

L'estudi en l’àmbit empresarial permet analitzar si els canvis en productivitat es deriven o bé de la dinàmica interna de cada empresa o responen més a un fenomen de selecció dirigit per les entrades o sortides d’agents en el mercat (apartat 4.2.1); i la incidència que l’especialització per branques d’activitat del teixit productiu català (apartats 4.2.2 i 4.2.3) i la dimensió d’empresa (apartat 4.2.4) tenen sobre la productivitat.

L’apartat 5 mostra les principals conclusions de l’informe.

Finament, en l’apartat 6, a partir de l’anàlisi realitzada en aquest estudi, i amb l’objectiu d’incidir sobre una millora de la productivitat a Catalunya el CTESC formula, de manera consensuada, un seguit de recomanacions.

Darrera actualització: 02/05/2024