Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2008 > Estudi sobre l'oferta formativa de Formació Professional a Catalunya i les qualificacions requerides per les empreses

Estudi sobre l'oferta formativa de Formació Professional a Catalunya i les qualificacions requerides per les empreses

21 Oferta formativa
Núria Tuset (coor.), Lluís Ferrer, Marta Olivella, Virgínia Villar

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2008
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 21 | ISBN 9788439378020 | 201 pàg.
Text complet PDF

Els darrers anys han estat moltes les veus de la societat catalana que han expressat la necessitat imperiosa d’impulsar quantitativament i qualitativa la formació professional a Catalunya tot adequant-la a les necessitats de qualificació del sistema productiu. Un impuls que ens ha de portar a incrementar la qualificació professional dels nostres joves així com la de la població activa en general. Aquest canvi s’ha de dur a terme dins del nou paradigma de formació al llarg de la vida que implica abandonar la idea que la formació, i en concret la formació professional, és només una formació inicial abans d’entrar de ple a l’activitat productiva o una actualització professional esporàdica.

En aquest marc, el Departament d’Economia i Finances i en el si de la Comissió de seguiment de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana va acordar sol·licitar al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) l’elaboració d’un estudi sobre els desencaixos de l’oferta formativa de formació professional i la demanda de qualificacions de les empreses a Catalunya.

L’objectiu principal de l’estudi és detectar els principals elements que facilitarien un millor ajust entre l’oferta formativa d’FP i les demandes de qualificació de les empreses a Catalunya.

Així, entre els objectius específics de l’estudi destaquen:

  • Analitzar l’evolució de l’oferta d’FP i de l’ocupació a Catalunya tot assenyalant tendències d’encaix i desencaix entre totes dues.
  • Inventariar els òrgans responsables de la planificació formativa en cadascun dels tres subsistemes d’FP i els mecanismes que utilitzen per fer la detecció de necessitats formatives.
  • Delimitar els punts forts i dèbils de la situació actual de la formació professional que incideixen en l’encaix/desencaix entre l’adequació de l’oferta formativa a les necessitats d’empreses i de la població activa.

Per tal d’assolir aquests objectius el present estudi s’estructura en sis capítols i un annex. Un primer capítol, de caire introductori, comprèn els objectius i la metodologia general. El capítol segon descriu el context normatiu del sistema de qualificacions i formació professional citant les principals normes de referència de l’àmbit europeu, estatal i autonòmic per a cadascun dels tres subsistemes de l’FP. El capítol tercer contextualitza l’FP com un dels factors actuals que condiciona el capital humà i assenyala els principals programes i acords que tenen com a objectiu, entre d’altres, incrementar el nivell de formació i qualificació de la població activa catalana.

El capítol quart analitza en primer lloc l’evolució de la població activa i ocupada per nivell de formació assolit entre l’any 2000-2006 a Catalunya. A continuació, es compara l’evolució de l’ocupació en el període 2000-2006 amb la dels titulats en FP inicial, tot assenyalant tendències d’ajust i de desajust. També es fa una comparativa similar amb els beneficiaris de formació ocupacional (FO) en el període 2000-2005.

En el capítol cinquè s’identifiquen els òrgans competents en la planificació de l’oferta formativa i els instruments de planificació i avaluació en cadascun dels tres subsistemes. A més, aquest capítol conté una anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) dels tres subsistemes que recull la informació extreta de les entrevistes realitzades tant als planificadors de l’oferta formativa com als agents que intervenen en la programació, gestió i execució d’aquesta.

El capítol sisè fa una aproximació als diferents serveis d’orientació professional que es presten des de cada subsistema.

Darrera actualització: 03/12/2021