Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2007 > La situació dels treballadors autònoms a Catalunya

La situació dels treballadors autònoms a Catalunya

Estudis i informes
Roser Ferrer Riu, Marta Olivella Pedrola, Pere Castell Castells, David Mallafrè Conesa

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2007
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 14 | ISBN 9788439373919 | 145 pàg.
Text complet PDF

El Consell de Treball, Econòmic i Social, atenent les funcions que li atorga la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, ha d’elaborar i trametre anualment al Govern un informe sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya, on s’hi reflecteixin les seves consideracions respecte a la seva situació.

L’informe constitueix un esforç d’aproximació a la realitat socioeconòmica i laboral del treball autònom a Catalunya. El treball consta de vuit epígrafs, essent els dos primers la presentació i la introducció respectivament i el darrer les conclusions. A partir del tercer capítol l’estudi aproxima la situació des de perspectives diferents: Al capítol tercer s’hi analitza el marc jurídic actual dels treballadors autònoms, en el quart s’analitza, a partir de les dades de l’Enquesta de Població Activa, la composició i les característiques del conjunt de treballadors autònoms que treballen a Catalunya, en el cinquè s’hi realitza una aproximació similar si bé emprant com a font les dades de la Seguretat Social, i finalment, en el sisè i setè s’hi analitza la protecció social dels treballadors autònoms i les mesures de foment de l’ocupació autònoma respectivament.

Des d’un punt de vista jurídic l’informe destaca la inexistència d’un concepte legal únic de treballador autònom. Aquesta situació es deriva de la contínua evolució que ha experimentat i a la diversitat de col·lectius als quals afecta. Més enllà, la conseqüència que en resulta és una molt àmplia dispersió normativa que abasta des de l’àmbit jurídic mercantil, al mercantil i a l’administratiu.

El nombre de treballadors autònoms a Catalunya ha crescut a un ritme del 2,31% anual acumulatiu els darrers quatre anys, un ritme similar al del nombre de treballadors assalariats, amb la qual cosa s’ha mantingut al voltant del 17,5% dels ocupats. El perfil tipus de l’autònom és el d’un empresari sense assalariats, home, del sector del comerç i reparació de vehicles, que té entre 35 i 54 anys, estudis secundaris i que treballa a jornada completa. Aquest perfil però no coincideix amb el perfil dels autònoms que s’incorporen, que majoritàriament són empresaris amb assalariats, s’incorporen al sector serveis a les empreses i immobiliaris, tenen entre 55 i 65 anys, i tantt poden ser homes com dones.

A partir de les dades de Seguretat Social, el nombre de treballadors autònoms es situen al voltant del 17,8% del total de cotitzants. Tanmateix però els autònoms només reben el 13,4 % de les pensions atorgades. De l’anàlisi se’n desprèn que gairebé la totalitat dels cotitzants al Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA) han millorat, en el període analitzat, la seva protecció social en la mesura en que han cotitzat per Incapacitat Temporal. Entre les mesures de foment a l’ocupació, una de les que es mostra més dinàmica és la capitalització de la prestació d’atur, que es va generalitzar en certa mesura al conjunt de la població no discapacitada a partir de l’any 2002.

L’informe sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya ha estat realitzat pels serveis tècnics del CTESC, seguint l’índex aprovat per la Comissió Executiva el dia 23 de gener de 2006.

Darrera actualització: 02/05/2024