Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2003 > Una aproximació al desenvolupament de les polítiques actives a Catalunya (1992-2002)

Una aproximació al desenvolupament de les polítiques actives a Catalunya (1992-2002)

Estudis i informes
Coordinació de l'estudi: Angelina Puig i Valls
Autors: Angelina Pugi i Valls, Rosa Ma. Centelles i Roca, Daniel Garrell i Ballester, Mònica Gràcia i Garcia

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2003
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 03 | ISBN 84-393-6360-5 | 102 pàg.
Text complet PDF

L’estudi és la base d’un tema sobre el qual el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya pretén aprofundir, atesa la seva importància en el futur desenvolupament del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). D’aquesta primera aproximació s’ha obtingut un document que realitza un recorregut històric, a mode de síntesi, sobre quin ha estat el procés d’implantació i de desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya, des que el Govern de la Generalitat assumeix el traspàs de competències en matèria laboral.

L’estudi està dividit en dos períodes, que coincideixen amb els dels diferents traspassos.

En el primer, que abasta de 1992 a 1997 ens situa en el context socioeconòmic i polític del moment, analitza la situació del mercat de treball i fa una breu descripció de les polítiques existents; més extensament en el Servei Català de Col·locació com a element punter de les polítiques d’ocupació d’aquell moment. El capítol finalitza amb un resum a manera de conclusions.

En el segon període (1998-2002) s’incorpora un apartat que resumeix l’Estratègia Europea per l’Ocupació (EEO) i el Pacte per a l’ocupació a Catalunya com a elements cabdals en el disseny de les polítiques actives.

Així mateix, el panorama del mercat de treball s’amplia amb un mapa d’ocupació que analitza la correspondència entre la demanda i l’oferta en aquest període i l’adequació de la formació a les ocupacions demanades per les empreses.

Enllaçant amb l’apartat anterior, s’analitzen les dades sobre formació ocupacional i de reciclatge disponibles. Aquestes corresponen al període 2001-2002 i fan referència a cursos, hores, alumnes i subvenció.

En relació amb la formació continuada, gestionada a través dels acords tripartits de formació, es comenta la informació relativa al II ANFC (1997-2000) i a la convocatòria 2001, malgrat que aquestes dates no es corresponen plenament amb el període del capítol. Les dades tractades fan referència a les iniciatives finançades, als recursos certificats, al perfil dels participants i la tipologia d’accions realitzades.

A partir de la incorporació dels pilars i objectius marcats per l’EEO i la seva repercussió en els plans nacionals d’ocupació, s’analitza quin ha estat el desenvolupament de l’estratègia a Catalunya, l’adequació de les polítiques actives a les directrius europees i la seva concreció en el Document únic de programació de l’objectiu 2 (DOCUP) i en el Programa operatiu de l’objectiu 3.

També per aquest període es fa una primera anàlisi de resultats de les diferents polítiques, algunes heretades del període anterior i altres incorporades arrel del Pacte per l’ocupació com són els nous jaciments i els tallers d’ocupació.

La major part de les dades comentades fan referència als últims dos anys i els ítems tractats són desiguals entre els programes ja que la informació disponible no ha estat homogènia per a totes les polítiques desenvolupades.

Un altre dels aspectes que recull l’estudi és el sistema de participació dels agents socials en el disseny de les polítiques actives. Aquest apartat fa ressò de tots els àmbits des d’on s’ha fet l’elaboració, el control i l’execució d’aquestes polítiques.

En l’apartat final s’apunten un seguit d’orientacions que poden ajudar, en el nou període que suposa el desenvolupament del SOC, a fer que les polítiques actives siguin un bon instrument a l’hora d’afrontar els problemes del mercat de treball.

El CTESC considera aquest treball com un primer pas en l’avaluació del desenvolupament de les polítiques actives a Catalunya i per aquest motiu compta, entre els estudis que s’han de realitzar durant l’any 2004, amb una segona part que haurà d’analitzar l’eficàcia i l’eficiència d’aquestes polítiques i la seva adequació als nous reptes del mercat de treball.

Aquest estudi ha estat coordinat per la senyora Angelina Puig que ha comptat amb un equip de col·laboradors format per experts de les diferents organitzacions que integren la Comissió Permanent d’Ocupació, on va ser debatut i aprovat el dia 18 de novembre del 2003. Posteriorment s’eleva al Ple, on s’aprova definitivament el dia 18 de desembre del 2003.

Darrera actualització: 24/04/2024