Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2019 > El treball autònom col·lectiu

El treball autònom col·lectiu

53 Informe AutonomCollectiu
Xavier Pié (ponent), Joan Antoni Santana (dir.), Pere Castell, Marta Olivella

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2019
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 53 | ISBN 9788439399391 | 104 pàg.
Text complet PDFPresentació PDF
Disponible a: BEG

Aquest informe neix de l’acord dels membres del grup de treball que anualment elaboren l’informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya, en compliment del mandat legal previst a l’article 2.1 e de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del CTESC. En el debat de les consideracions i recomanacions de l’informe de l’any 2017, es va considerar convenient estudiar amb més detall les formes de treball autònom que s’exerceixen de manera col·lectiva, sovint sota la forma jurídica d’una societat.

La dinàmica empresarial i l’evolució del mercat de treball han afavorit el desenvolupament del treball autònom exercit de manera col·lectiva, fet que d’una banda demostra les potencialitats intrínseques d’aquesta forma d’organització econòmica i de treball, però de l’altra ha propiciat situacions que evidencien un seguit de mancances i poden conduir a situacions de precarietat laboral.

L’objectiu de l’informe és analitzar aquesta realitat, tant a partir de les dades estadístiques disponibles, com de la normativa aplicable i la recerca especialitzada. Per complementar aquesta anàlisi s’ha comptat amb aportacions de persones expertes en aquest àmbit, que han participat en sessions de treball conjuntes amb els membres del grup de treball i dels serveis tècnics del CTESC.

L’informe s’estructura en els següents apartats:

 • El primer apartat conté la introducció i la metodologia.
 • El segon analitza el concepte i règim jurídic del treball autònom col·lectiu. A partir de les definicions establertes per la doctrina, s’identifiquen els trets definitoris del concepte de treball autònom col·lectiu i es classifiquen les formes societàries que hi encaixen. A continuació, es descriu breument el règim jurídic d’aquestes formes societàries i es relacionen els avantatges que presenten així com les particularitats que les diferencien.
 • El tercer apartat conté una quantificació del treball autònom col·lectiu, a partir de dues fonts estadístiques diferents: d’una banda, les afiliacions en alta registrades que ens ha cedit Idescat i de l’altra, la base de dades de la Mostra Contínua de Vides Laborals, elaborada a partir d’una mostra d’aproximadament el 4% de les afiliacions.
 • En el quart apartat s’exposen els principals riscos i potencialitats associats a les formes de treball autònom col·lectiu, així com una breu referència als reptes a què s’afronten.
 • Per últim, l’apartat de consideracions i recomanacions conté les principals conclusions i consideracions derivades de l’informe, estructurades en quatre subapartats, que contenen les 22 recomanacions consensuades pels membres del grup de treball. Aquests subapartats, que coincideixen amb l’estructura de l’informe, són:
  • El concepte de treball autònom en general i el col·lectiu en particular
  • El treball autònom col·lectiu en les cooperatives
  • L’anàlisi descriptiva del treball autònom a partir de la informació estadística disponible
  • Una breu referència als reptes de futur que ja es manifesten en el moment present.

Darrera actualització: 03/12/2021