Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2004 > Integració dels immigrants qualificats al mercat laboral a Catalunya i Europa

Integració dels immigrants qualificats al mercat laboral a Catalunya i Europa

Estudis i informes
Gabinet d'Estudis Socials, SCCL (GES)

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2004
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 09 | ISBN 84-393-6832-1 | 115 pàg.
Text complet PDF

En l'estudi s'aporten dades comparades d'Alemanya, Espanya, Itàlia i Regne Unit i s'assenyala que les taxes d'ocupació dels immigrants estrangers a Catalunya i a Espanya són molt baixes tant si es comparen amb les de la població autòctona com si es comparen amb les que es registren a la majoria de països de la Unió Europea. S'indica que a Catalunya tenen una taxa d'ocupació 20 punts per sota de la taxa que registra el conjunt de la població. Aquesta taxa, 62,2%, és molt similar a la que es dóna a la resta d'Espanya, 63,1% i uns 3 punts per sota de la mitjana de la UE.

En l'estudi es posa de manifest que un 40% dels immigrants amb nivell de qualificació més elevada realitzen feines de categoria professional inferior a la seva qualificació. Mentre que al conjunt de la població ocupada catalana el 20% dels ocupats amb estudis superiors realitza feines per sota del seu nivell formatiu.

Un cop analitzat l'estudi, el CTESC posa de manifest que la pràctica totalitat d'estudis i projeccions apunten al fet que a Catalunya hi haurà un increment important de nous llocs de treball en els propers deu anys. La caiguda de la natalitat i el progressiu envelliment de la població són factors que limiten la generació de població activa, i les projeccions demogràfiques indiquen una continuïtat d'aquests paràmetres.

El que s'ha expressat anteriorment comporta la necessitat d'incorporar treballadors immigrants al mercat laboral català per cobrir determinades ocupacions que no poden ser cobertes pels treballadors autòctons, tant per llocs qualificats com no qualificats. El desenvolupament de les TIC i la investigació constitueixen, també, algun dels factors que evidencien la necessitat d'incorporar un nombre notable de treballadors immigrants qualificats.

Davant aquests temes el CTESC va fer un seguit de consideracions i propostes com ara:

  • La necessitat d'establir mecanismes de reconeixement automàtics, o més àgils de les titulacions o carnets professionals obtinguts a tercers països.
  • La necessitat d'establir mecanismes que permetin la contractació d'estrangers qualificats de manera immediata i sense traves per part de les empreses que ho precisin. Així com millorar els canals d'informació i accés a l'ocupació. Es considera que la tramitació de les ofertes ha de ser àgil per permetre casar l'inici de l'activitat dels treballadors immigrants amb el moment requerit per l'empresa contractant. També es posa de manifest que l'informe de les organitzacions empresarials de necessitats de mà d'obra que es presenta a l'òrgan competent hauria de tenir major pes, atès que expressa les dificultats reals per cobrir les ofertes de treball. Per altra banda es destaca que és fonamental el contacte permanent amb l'empresari durant tota la tramitació de les ofertes per a la seva adequada gestió.
  • Així mateix es proposa promoure la integració dels sistemes d'intermediació públics laborals a nivell internacional, per tal de facilitar el coneixement i l'accés a ocupacions qualificades. Un mecanisme, sense descartar-ne d'altres, seria a través de la futura xarxa SILO (Servei d'Intermediació Laboral en Origen) del SOC.
  • El CTESC també considera que han d'establir-se amb antelació els criteris objectius, amb la participació dels agents socials, que es valoraran per determinar l'aprovació final del contingent, tant pel que fa a la quantia com a les ocupacions aprovades.

La Comissió Permanent de l'Àrea de Relacions Laborals acorda analitzar, debatre i fer unes consideracions finals d'aquest estudi elaborat pel Gabinet d'Estudis Socials, SCCL. Es crea un grup de treball que s'ha reunit en tres ocasions al llarg de l'any i finalment l'estudi i les conclusions s'aproven en la Comissió Permanent de 14 de juny.

Darrera actualització: 03/07/2024