Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Activitats > Jornades i conferències

Jornades i conferències

Una de les funcions del Consell és participar i promoure la participació en congressos, jornades, seminaris i conferències relacionats amb matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, i promoure iniciatives relacionades amb l'estudi, el debat i la difusió d'aquestes matèries. Aquest apartat recull les activitats organitzades pel CTESC.

Darreres activitats

La transició cap a una mobilitat mes intel·ligent i sostenible

Presentació de l'informe

28/09/2021, 10.00h, Canal Youtube

El CTESC ha volgut aproximar-se a un dels reptes crucials als quals el país haurà de fer front durant els propers anys: la transició cap a una mobilitat més intel·ligent i sostenible (MMIS), entesa com aquella mobilitat que utilitza la tecnologia, els serveis i les dades per assolir la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.

L'informe que presentem té com a objectiu principal analitzar les tendències globals en aquest àmbit amb la finalitat de situar Catalunya en aquest context, analitzar els reptes futurs i contribuir al disseny d’una estratègia de mobilitat intel·ligent i sostenible per a Catalunya. A més, incorpora de forma transversal diversos subapartats relacionats amb l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 sobre la mobilitat, en general, i sobre els sistemes de transport públic, en particular. L’informe conclou amb cent dinou recomanacions adreçades al Govern, consensuades entre tots els membres del CTESC.

L'acte de presentació d'aquest informe compta amb la participació del secretari de Territori i Mobilitat del Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Isidre Gavín, del  president del CTESC, Toni Mora, i del ponent de l'informe i conseller del CTESC en representació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), Moisès Bonal.

Taula presidencial amb el president
Taula presidencial amb el ponent
Taula presidencial amb el compareixent

El temps de treball: canvis normatius, tendències emergents i regulació en els convenis col·lectius

Presentació de l'informe

15/07/2021, 10.00h, Canal Youtube

El temps de treball és una de les matèries que té més elements de caire transversal en les condicions de treball de les persones treballadores i en l’organització del treball a les empreses. No és estrany, per tant, que el temps de treball sigui una de les matèries més tractades en l’àmbit de la negociació col·lectiva.

L’informe que presentem en aquesta jornada pretén mostrar els efectes en la negociació col·lectiva dels canvis normatius de les darreres reformes laborals i la influència de les orientacions de l'Acord d’impuls laboral de la reforma horària: 10 objectius per a la negociació col·lectiva (2016) del Consell de Relacions Laborals en matèria de temps de treball. A més d’una anàlisi documental, s’han analitzat cent cinquanta-tres convenis col·lectius en diferents moments temporals per poder estudiar la seva evolució. A tot plegat, s’ha afegit una descripció de les tendències detectades en relació amb el temps de treball i els reptes que planteja la COVID-19.

L’informe conclou amb més de cinquanta recomanacions consensuades entre tots els membres del CTESC. Aquestes propostes incideixen en aspectes com el procés negociador, les recomanacions del Consell de Relacions Laborals, la jornada, el calendari laboral i els horaris, el temps de descans, els permisos, les llicències i la corresponsabilitat i, en darrer terme, sobre les tendències i els reptes que planteja la COVID-19 en la configuració del temps de treball.

L'acte de presentació d'aquest informe compta amb la presència i participació del secretari de Treball, Enric Vinaixa, el president del CTESC, Toni Mora Núñez, i el ponent de l'informe i conseller del CTESC, José Antonio Pasadas, vicepresident segon del CTESC i membre en representació de la Unió General de Treballadors (UGT).

Taula presidencial des de l'esquerra
Taula presidencial des del fons de la sala
Taula presidencial des de la dreta

Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2020

Presentació

01/07/2021, 09.30h, Sala de Plens del CTESC

El CTESC elabora, dins el primer semestre de cada any, una memòria en què es reflecteixen les seves consideracions i recomanacions respecte a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya.

La inauguració va a càrrec del conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.

Assistents a la presentació
Taula presidencial
Taula presidencial des del fons de la sala

El dret a l'habitatge

Presentació de l'informe

13/05/2021, 10.00h, Canal Youtube del CTESC

Hi ha moltes evidències que posen de manifest l’abast del problema de poder accedir a l’habitatge o mantenir-lo i la seva afectació social. Aquesta realitat, juntament amb la presa de consciència del paper que juga l’habitatge en el benestar de les persones, en la configuració dels barris, en el territori i en l’economia del país, ha generat una preocupació àmpliament compartida que el CTESC no podia deixar d’analitzar i de manifestar el seu posicionament.

L'acte de presentació d'aquest informe compta amb la presència i participació del Sr. Agustí Serra Monté, secretari de l'Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat; el Sr. Toni Mora Núñez, president del CTESC i el Sr. Josep Martí Vives, ponent de l'informe i conseller del CTESC en representació de la Unió General de Treballadors (UGT).

L’informe adopta sis perspectives complementàries a través de les quals es pretén oferir una visió completa de la situació actual. La primera perspectiva és la social, que es desplega de manera transversal en l’informe i determina tres aspectes rellevants: la naturalesa de l’objecte d’estudi (fruit d’una preocupació compartida), l’interès per comprendre els fenòmens que s’hi analitzen (les formes d’exclusió residencial) i la voluntat per millorar la situació de partida (fent propostes). Les altres cinc perspectives són la històrica (anàlisi del context), la jurídica (anàlisi de la normativa i la jurisprudència), la politicoeconòmica (anàlisi de la situació actual i de les polítiques d’habitatge), la comparada (anàlisi d’experiències en l’àmbit local, català, espanyol i internacional) i la propositiva (propostes de millora).

La part més rellevant de l’informe són les més de cent quaranta recomanacions que el CTESC ha consensuat entre tots els seus membres amb l’objectiu que es tinguin en compte en les polítiques d’habitatge que s’hauran d’implementar durant els propers anys.

Taula presidencial des del fons de la sala
Assistents
Taula presidencial

L’estoc de capital a Catalunya: el paper de la inversió pública i l’oportunitat del fons Next Generation

Presentació de l'informe

20/04/2021, 12.30h, Canal Youtube del CTESC

La crisi sanitària de la COVID-19 i les mesures sanitàries per combatre-la han derivat, en els països més desenvolupats, en una profunda crisi econòmica, d'una intensitat sense precedents en l'època contemporània. Els fons Next Generation EU i el Marc Financer Pluriennal de la UE per al període 2021-2027 constitueixen una oportunitat única, i difícilment repetible en l'horitzó temporal de les pròximes dècades, per fer front a la crisi generada per la COVID-19 i per reconstruir el nostre sistema productiu, que ha de ser més ecològic, digital i resilient.

Davant d'aquesta situació, el CTESC ha elaborat l'informe L'estoc de capital a Catalunya: el paper de la inversió pública i l'oportunitat del fons Next Generation, en el que s'analitzen els dèficits en matèria d'inversió a Catalunya a partir de l'estudi de l'estoc de capital per càpita disponible. L'objectiu és identificar aquelles inversions que, en el marc dels fons Next Generation EU, poden ser més rendibles socialment i econòmica per pal·liar i revertir els efectes de crisi de la COVID-19 i per fer realitat la transformació necessària que, en clau digital i ecològica ha d'experimentar amb urgència el nostre teixit productiu per dotar-lo d'una major resiliència.

L'acte de presentació d'aquest informe compta amb la presència i participació de l'Hble. Sr. Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, el Sr. Toni Mora Núñez, president del CTESC i el Sr. Ricard Bellera Kirchhoff, ponent de l'informe i conseller del CTESC, en representació de Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO).

El vicepresident de la Generalitat, el president del CTESC i el ponent de l'informe
Membres del Consell assistents a l'acte
La secretària d'Economia i el president del Consell

El treball autònom col·lectiu

Presentació de l'informe

16/01/2020, 12.00h, Sala de Plens del CTESC

La dinàmica empresarial i l’evolució del mercat de treball han afavorit el desenvolupament del treball autònom exercit de manera col·lectiva, fet que d’una banda demostra les potencialitats intrínseques d’aquesta forma d’organització econòmica i de treball, però de l’altra també propicia situacions que evidencien un seguit de mancances i poden conduir a situacions de precarietat laboral.

L’informe del CTESC sobre el treball autònom col·lectiu analitza aquesta realitat. En primer lloc n’identifica els trets definitoris i classifica les formes societàries que hi encaixen. A continuació, es presenta una primera quantificació del treball autònom col·lectiu, a partir de les fonts estadístiques disponibles. Tot seguit, s’exploren els principals riscos i potencialitats associats a les formes de treball autònom col·lectiu i es plantegen els reptes a què s’afronta.

El CTESC organitza aquesta jornada per a la presentació de les conclusions principals i les vint-i-dues recomanacions de l'informe, consensuades pels agents socials que participen al CTESC.

L'obertura de l'acte va a càrrec de Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies.

img_39723413_1.JPG
img_72685979_1.JPG
img_34516469_1.JPG

Darrera actualització: 28/09/2021