Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Activitats > Reunions dels òrgans > 2022

Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.

2022

Ple

19/12/2022, 12.45, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 28/11/2022.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de desplegament dels títols I,III i IV de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes..
 3. Designació, si escau, de les vicepresidències del CTESC amb efectes 1 de gener.
 4. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva.
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

15/12/2022, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 04/11/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de desplegament dels títols I,III i IV de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes..
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

13/12/2022, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | Projecte de decret de desplegament dels títols I,III i IV de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

13/12/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

12/12/2022, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Executiva

01/12/2022, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

01/12/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 20/10/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027 i es deroguen el Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, i el Decret 329/1988, d'11 d'octubre, pel qual es declara la sobreexplotació de determinats sectors dels aqüífers subterranis o unitats hidrogeològiques..
 3. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per als períodes 2022-2027.
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

30/11/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 24/11/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic..
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

29/11/2022, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027 i es deroguen el Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, i el Decret 329/1988, d'11 d'octubre, pel qual es declara la sobreexplotació de determinats sectors dels aqüífers subterranis o unitats hidrogeològiques iPrograma de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per als períodes 2022-2027.

29/11/2022, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Ple

28/11/2022, 12.45, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 24/10/2022.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de desplegament del procediment sancionador en l'àmbit de la igualtat de tracte i la no-discriminació i les sancions accessòries.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei del Codi de finances públiques de Catalunya i d'aprovació del llibre primer, relatiu a les disposicions generals..
 4. Presentació de l'Informe Definitiu de Control Financer 2021.
 5. Aprovació, si escau, de la proposta del Pla de treball 2023.
 6. Aprovació, si escau, dels Objectius i criteris d'actuació 2023.
 7. Informació sobre els processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.
 8. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva.
 9. Informació de la presidència.
 10. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

24/11/2022, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 22/09/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei del Codi de finances públiques de Catalunya i d'aprovació del llibre primer, relatiu a les disposicions generals..
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

24/11/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 06/10/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de desplegament del procediment sancionador en l'àmbit de la igualtat de tracte i la no-discriminació i les sancions accessòries.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Avantprojecte de llei del Codi de finances públiques de Catalunya i d'aprovació del llibre primer, relatiu a les disposicions generals.

22/11/2022, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Projecte de decret de desplegament del procediment sancionador en l'àmbit de la igualtat de tracte i la no-discriminació i les sancions accessòries

22/11/2022, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

09/11/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Executiva

07/11/2022, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Polítiques Sectorials

04/11/2022, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 23/06/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres de Catalunya.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres de Catalunya

02/11/2022, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | El sector de la Salut a Catalunya

02/11/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

26/10/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Ple

24/10/2022, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 27/09/2022.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Programa de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya 2022-2033 (PGSAC 2022-2033).
 3. Aprovació, si escau, de l'avantprojecte de pressupost 2023.
 4. Aprovar, si escau, la participació del CTESC en el Plenari de la Xarxa Catalana pel Dret al Temps.
 5. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva.
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

20/10/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 09/06/2021.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Programa de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya 2022-2033 (PGSAC 2022-2033).
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Programa de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya 2022-2033 (PGSAC 2022-2033)

18/10/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

10/10/2022, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Mercat de Treball i Polítiques Socials

06/10/2022, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 14/07/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’habitatge i es despleguen els articles 12, 73, 74 i 75 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El sector de la Salut a Catalunya

05/10/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’habitatge i es despleguen els articles 12, 73, 74 i 75 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

04/10/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

28/09/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Ple

27/09/2022, 12.45, Sala de Plens

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 19/09/2022.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, i del Decret 37/2010, de 16 de març, d'aprovació del Reglament de salons recreatius i de joc.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

22/09/2022, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 15/09/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, i del Decret 37/2010, de 16 de març, d'aprovació del Reglament de salons recreatius i de joc.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

21/09/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, i del Decret 37/2010, de 16 de març, d'aprovació del Reglament de salons recreatius i de joc

20/09/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Ple

19/09/2022, 12.45, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 27/06/2022.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei d'actualització, incorporació i modificació de determinats articles del Codi civil de Catalunya.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya.
 4. Anàlisi i, si escau, aprovació de l'informe "Situació del treball autònom a Catalunya".
 5. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva.
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

15/09/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/06/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei d'actualització, incorporació i modificació de determinats articles del Codi civil de Catalunya.
 3. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya.
 4. Anàlisi i, si escau, aprovació prèvia al Ple de l'informe "Situació del treball autònom a Catalunya".
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret de creació del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya

13/09/2022, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | Avantprojecte de llei d'actualització, incorporació i modificació de determinats articles del Codi civil de Catalunya

13/09/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Executiva

12/09/2022, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

20/07/2022, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Executiva

18/07/2022, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Mercat de Treball i Polítiques Socials

14/07/2022, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/06/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2022-2027.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

13/07/2022, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

12/07/2022, 11.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2022-2027

12/07/2022, 09.30, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

06/07/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens_Teams

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

28/06/2022, 11.30, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Ple

27/06/2022, 12.45, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 23/05/2022.
 2. Aprovació i tramesa al Govern, si escau, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2021.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 126/2017, de 25 de juliol, del Consell Català de l'Alimentació.
 4. Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals 2021.
 5. Conèixer memòria anual de cada Comissió de treball del CTESC 11.7.c Decret.
 6. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva.
 7. Informació de la presidència.
 8. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

23/06/2022, 10.00, Sala de reunions de la 1a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 12/05/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 126/2017, de 25 de juliol, del Consell Català de l'Alimentació.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Executiva

22/06/2022, 09.00, Sala de reunions de la 3a planta

Grup de treball | Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 126/2017, de 25 de juliol, del Consell Català de l'Alimentació

21/06/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Executiva

20/06/2022, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Mercat de Treball i Polítiques Socials

16/06/2022, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 02/06/2022.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol III. Mercat de treball.
  *Apartat 2 "Polítiques d'ocupació"
  *Apartat 3 "Relacions laborals"
  *Apartat 4 "Prevenció de riscos i sinistralitat laboral"
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

16/06/2022, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 26/05/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de creació del col·legi d'Higienistes Dentals de Catalunya.
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capítol I. L'economia a Catalunya.
  *Apartat 4 "Sector públic".
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret de creació del col·legi d'Higienistes Dentals de Catalunya

14/06/2022, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

09/06/2022, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 19/05/2022.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capitol V. Sostenibilitat ambiental.
  *Apartat 1 "Preservació medi ambient".
  *Apartat 2 "Sostenibilitat consum".
  *Apartat 3 "Canvi climàtic".
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

02/06/2022, 10.00, Sala de reunions de la 1a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 19/05/2022.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del capítol IV. Condicions de vida,
  * apartat 2 "Salut",
  * apartat 4 "Habitatge",
  * apartat 5 "Inclusió i Protecció social".
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

26/05/2022, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 07/04/2022.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del Capitol I. L'economia a Catalunya, apartat 2 "L’Evolució dels preus i dels costos laborals a Catalunya", apartat 3 "Les infraestructures de transport a Catalunya", apartat 5 "Economia social".
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya

24/05/2022, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Ple

23/05/2022, 12.45, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 25/04/2022.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el codi d'accessibilitat de Catalunya.
 3. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva.
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

19/05/2022, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 24/02/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el codi d'accessibilitat de Catalunya.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Mercat de Treball i Polítiques Socials

19/05/2022, 10.00, Sala de reunions de la 1a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 10/06/2021.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del capítol III. Mercat de treball, apartat "Anàlisi del mercat de treball".
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, del capítol IV. Condicions de vida, apartats "Educació, formació i qualificació professional" i "Dinàmica demogràfica".
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret pel qual s'aprova el codi d'accessibilitat de Catalunya

17/05/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens

Polítiques Sectorials

12/05/2022, 09.30, Sala de reunions de la 1a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 24/02/2022.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del capítol 2 R+D+I i societat digital, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2021.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Executiva

09/05/2022, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible

04/05/2022, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

03/05/2022, 11.30, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

27/04/2022, 11.30, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Ple

25/04/2022, 12.45, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 28/02/2022.
 2. Aprovació, si escau, de l'informe “La política de millora de la regulació a Catalunya”.
 3. Aprovació, si escau, de la Declaración de Santiago, formulada pel conjunt dels CES d’Espanya en la reunió anual del CES a Santiago de Compostela els dies 31/3 i 1/4.
 4. Aprovació, si escau, de nomenaments de representants del Grup III a la Comissió executiva.
 5. Aprovació, si escau, de l'execució definitiva del pressupost 2021.
 6. Informació de la formulació de comptes 2021.
 7. Vistiplau, si escau, de l'Informe de gestió 2021.
 8. Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública.
 9. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva.
 10. Informació de la presidència.
 11. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible

21/04/2022, 09.30, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

20/04/2022, 11.30, Sala de Plens-Teams

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

07/04/2022, 10.00, Sala de reunions de la 1a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 11/03/2022.
 2. Anàlisi i, si escau, aprovació prèvia al Ple de l'informe “La política de millora de la regulació a Catalunya” .
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

06/04/2022, 11.30, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya

05/04/2022, 12.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | Una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible

30/03/2022, 11.30, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

23/03/2022, 11.30, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible

16/03/2022, 11.30, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Executiva

15/03/2022, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

11/03/2022, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 17/02/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda

11/03/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

09/03/2022, 11.30, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Projecte de decret del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica

09/03/2022, 10.00, Sala annexa a la Sala de Plens-Teams

Grup de treball | Una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible

02/03/2022, 11.30, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Ple

28/02/2022, 12.45, Sala de Plens-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 24/01/2022.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte d'Ordre per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre la producció agroalimentària ecològica.
 4. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Polítiques Sectorials

24/02/2022, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 04/01/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre la producció agroalimentària ecològica.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

24/02/2022, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 20/01/2022.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte d'Ordre per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

23/02/2022, 11.30, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Projecte de decret sobre la producció agroalimentària ecològica

22/02/2022, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Projecte d'Ordre per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició

22/02/2022, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Executiva

21/02/2022, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

17/02/2022, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 09/11/2021.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible

16/02/2022, 11.30, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya

15/02/2022, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Les polítiques de reequilibri territorial a Catalunya

10/02/2022, 10.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | El sector cultural a Catalunya

09/02/2022, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible

02/02/2022, 11.30, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Grup de treball | Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda

26/01/2022, 09.30, Telemàtica-Teams

Ple

24/01/2022, 12.45, Telemàtica-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 20/12/2021.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova la revisió del Pla Cartogràfic de Catalunya.
 3. Informe anual d'activitats 2021
 4. Informació de les decisions preses a les reunions de la Comissió Executiva
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

20/01/2022, 12.00, Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 22/07/2021.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova la revisió del Pla Cartogràfic de Catalunya.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Projecte de decret pel qual s'aprova la revisió del Pla Cartogràfic de Catalunya

18/01/2022, 12.00, Teams

Executiva

10/01/2022, 12.00, Sala de reunions de la 3a planta-Teams

Polítiques Sectorials

04/01/2022, 10.00, Sala de reunions de la 1a planta-Teams

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 30/04/2021.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Decret de regulació del Sistema de Localització i Seguiment d'Embarcacions Pesqueres de Catalunya.
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

Darrera actualització: 15/07/2024