Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Conceptes > Preguntes més freqüents > Persones empresàries

Persones empresàries

Què entenem per Responsabilitat Social de les Empreses?

Tal i com s’esmenta al document de la col·lecció d’Estudis i informes del CTESC Responsabilitat social de les empreses podem dir que no existeix una definició o concepció unànime sobre el que s’entén per responsabilitat social. Principalment, l’RSE deriva de la necessitat d’aplicar a les empreses el principi de desenvolupament sostenible. En aquest sentit, el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) la defineix com la decisió de l’empresa de contribuir al desenvolupament sostenible, treballant amb el seus empleats, les seves famílies i la comunitat local, així com amb la societat en el seu conjunt, per millorar la seva qualitat de vida.

L’Organització Internacional del Treball (OIT), per altra banda, considera que la responsabilitat social és la resposta que l’empresa ha de donar a les expectatives dels sectors amb els quals té relació, en matèria de desenvolupament integral dels seus treballadors i en l’aportament a la comunitat, que li permetrà créixer i comunicar-se.

El concepte d’RSE ens remet a la relació que l’empresa té amb el seu entorn, més enllà del seu objectiu fonamental com a generador de riquesa i prioritari del compliment de la legislació específica. La Comissió Europea, en el seu Llibre Verd, defineix l’RSE com la integració, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions comercials i les relacions amb els seus interlocutors. Cal destacar, però, que l’RSE no s’ha de considerar com a substitutòria de la normativa o legislació vigent.

L’RSE, doncs, considera les empreses i les organitzacions com un sistema obert, amb estreta interrelació amb el seu entorn, i que ha de mantenir vincles amb un conjunt heterogeni d’interlocutors (stakeholders), de tal manera que creï sinergies amb d’altres factors de caràcter social o mediambiental.

Quines guies i índexs puc emprar per tal d’implantar i mesurar l’aplicació de conceptes d’RSE a la meva organització?

Actualment la definició de l’RSE abasta àmbits prou amplis (medi ambient, laboral, social, etc.) i s’aplica en una tipologia tan diversa d’organitzacions que podem dir que no existeix una metodologia única d’implantació. En aquest aspecte cal destacar la publicació de guies –l’aplicació dels seus procediments pot arribar a ser auditada i certificada- i indicadors tals com els corresponents al Global Reporting Initiative, utilitzats, per exemple, en el Programa RSE.COOP (Confederació de Cooperatives de Catalunya), adreçat a organitzacions d’economia social i que incorpora una eina informàtica que facilita la incorporació i l’avaluació dels conceptes que comprèn l’RSE a l’empresa corresponent. Així mateix, hi ha iniciatives com la Guia SGE-21 promoguda per Forética o la futura guia ISO-26000 que posen a disposició de les organitzacions un seguit de criteris o sistemàtiques per tal d’ajudar-les a la implantació voluntària de polítiques socialment responsables.

Trobareu més informació a l'apartat Eines de gestió i verificació.

L’RSE és una vessant més del màrqueting de la meva empresa?

Tal i com s’esmenta al document de la col·lecció d’Estudis i informes del CTESC Responsabilitat social de les empreses podem dir que no existeix una definició o concepció unànime sobre el que s’entén per responsabilitat social. En general, podríem afirmar que l’RSE deriva de l’oportunitat d’aplicar a les empreses el principi de desenvolupament sostenible en relació a tots els seus grups d’interès i l’espai on desenvolupa la seva tasca. L’RSE comprèn, doncs, aspectes relacionats amb el govern corporatiu, proveïdors, àmbit laboral, medi ambient, etc.

Ara bé, el fet de ser accions desenvolupades més enllà dels mínims que són regulats per la normativa vigent i la seva voluntarietat pot portar a veure l’RSE com una mera acció de patrocini o mecenatge, fins i tot com un instrument per a la millora de la imatge de l’organització. En aquest sentit, podem afirmar que aquestes actuacions no són RSE perquè la responsabilitat social cal contemplar-la com una política a llarg termini que va més enllà de fets puntuals i amb una finalitat que supera aspectes, per altra banda del tot necessaris, com el reforçament d’una marca concreta o relacionats amb les vendes i posicionament al mercat d’un producte determinat.

Trobareu més informació a l'apartat Marc conceptual.

L’RSE s’aplica de manera homogènia a totes les empreses?

No, la diversitat d’organitzacions i casuístiques relacionades fan que el terme RSE hagi de ser, necessàriament, molt ampli i que s’hagi d’adaptar a cada situació particular.

Així doncs, l’RSE a aplicar per les empreses variarà en funció de múltiples paràmetres. Entre d'altres, el sector en el qual desenvolupin la seva activitat, la mida o les àrees geogràfiques on estiguin operant.

No és comparable l’RSE d'una entitat financera a la d'una empresa del sector energètic. En el primer cas la seva principal responsabilitat vindrà derivada de la seva tasca d'intermediació, és a dir: a qui o quins projectes financi. Les empreses del sector energètic hauran de gestionar, tanmateix, d'una manera eficient els seus impactes directes sobre el medi ambient.

L’RSE a aplicar per una micropime, per altra banda, no es pot comparar amb la d'una multinacional atès que els recursos (econòmics, humans, etc.) que hi poden destinar són molt diferents.

Font: Observatorio de la responsabilidad corporativa - UGT

La cadena de valor del producte: fins a on arriba l’RSE?

Cal tenir en compte que la responsabilitat social de l'empresa s’estén a tota la seva cadena de valor. És per això que moltes empreses tenen en compte criteris de responsabilitat social a l’hora d’escollir els seus proveïdors. En el cas d’empreses internacionals que per la realització de les diferents fases del seu producte operen en països amb una legislació més laxa en l’àmbit laboral, medi ambiental, etc. s’espera que l’empresa mantingui els mateixos valors que al país on hi ha la seu principal (tot adaptant-se a les circumstàncies del nou país) i s’ajusti als estàndards legals nacionals i internacionals.

Com veu el sector empresarial el concepte de l’RSE?

Actualment el punt de vista segons el qual l’empresa ha de ser una organització que té per objectiu final la maximització del benefici dins el marc legal del país on opera és complementat per un concepte d’empresa on es té en compte no només el benefici, sinó com s’ha obtingut. D’altra banda, des del sector empresarial es posa en relleu que l’RSE, entesa com un seguit d’actuacions que van més enllà de les disposicions legals establertes, ha de tenir com a factor destacat la seva voluntarietat.

Trobareu més informació a l’apartat Visió dels agents socials.

Cal una regulació de l’RSE?

És un debat existent actualment en la definició de la pròpia RSE i que encara resta obert. Per una banda, es veu la necessitat d’una regulació per poder establir què és RSE i què no ho és i poder realitzar les polítiques necessàries per al seu foment. Per contra, des de determinats sectors això mateix es veu com una porta oberta a normativitzar conceptes que actualment són del tot voluntaris. Aquests punts de vista antagònics són els que construeixen el debat actual.

On puc trobar exemples de casos d’RSE?

Actualment l’Observatori de la responsabilitat social del CTESC (ORSEC) compta amb més de seixanta casos d’experiències en RSE classificats segons tipus d’organització (empreses d’economia social, entitats financeres, etc.), dimensió (gran, mitjana, etc.), sector (químic, construcció, alimentació, etc.) i àmbit de l’experiència (econòmic, medi ambiental, etc.). Alhora, es disposa d’una interfície que permet fer consultes mitjançant l’aplicació de filtres de recerca a la base de dades de la pàgina web. Els projectes “Xarxa per la responsabilitat social de les pimes” i “RSE.COOP” i RSCat entre d’altres, recullen diversos casos de pràctiques d’RSE.

Trobareu l'eina de cerca a l’apartat Experiències.

Quins beneficis puc obtenir?

L’RSE és ja un element més de la cadena de valor. Les pràctiques socialment responsables haurien d’aportar valor a l’empresa atès que sovint impliquen una millora de les condicions laborals relacionades amb la salut, la formació o l’eficiència dels processos, es disminueix l’impacte ambiental i es contribueix al desenvolupament sostenible (consum energètic més responsable, disminució de residus, etc.). En el camp del màrqueting, poden afavorir el posicionament del producte respecte de la competència, alhora que poden facilitar la captació i fidelització de nous clients.

Com pot ser inclosa la meva empresa als casos de l’ORSEC?

La Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals, amb la col·laboració del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, analitzarà la vostra experiència (memòria o informe de sostenibilitat) per incorporar-la, si escau, al Mapa d’experiències destacades.

L’objectiu del servei d’anàlisi d’experiències i del directori és donar a conèixer iniciatives d’implantació de la responsabilitat social a empreses i organitzacions catalanes, per fer-ne difusió i facilitar la transferència de coneixement a altres organitzacions.

Voleu compartir la vostra experiència?

Consulta els criteris d'incorporació i actualització de les experiències.

Com puc incloure/donar a conèixer esdeveniments que la meva organització fa relacionats amb l’RSE?

Us heu de posar en contacte amb el responsable del manteniment de l’ORSEC mitjançant el correu orsec@gencat.cat. Si l’esdeveniment es considera adequat als objectius de l’ORSEC es publicarà a l’apartat corresponent (agenda, destacats, etc.).

Quines subvencions puc obtenir vinculades amb l’RSE?

L’RSE abasta un ventall molt ampli de conceptes com poden ser l’àmbit laboral, el medi ambient, o la societat. De la mateixa manera, existeixen algunes subvencions vinculades, atorgades tant des d’entitats privades (bancs i caixes d’estalvi, fundacions, ONG, etc.) com públiques, destinades al foment de l’RSE. Cal destacar l’apartat web del Departament de Treball que recull totes les subvencions que atorga la Generalitat de Catalunya vinculades amb les pràctiques de responsabilitat social. Així mateix, l’ORSEC, en el seu apartat Ajuts i premis recull les diverses subvencions que al llarg de l’any s’atorguen des de diverses organitzacions destinades al foment de l’RSE o activitats relacionades.

Darrera actualització: 25/05/2022