Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Conceptes > Preguntes més freqüents > Persones expertes

Persones expertes

Què entenem per Responsabilitat Social de les Empreses?

Tal i com s’esmenta al document de la col·lecció d’Estudis i informes del CTESC Responsabilitat social de les empreses podem dir que no existeix una definició o concepció unànime sobre el que s’entén per responsabilitat social. Principalment, l’RSE deriva de la necessitat d’aplicar a les empreses el principi de desenvolupament sostenible. En aquest sentit, el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) la defineix com la decisió de l’empresa de contribuir al desenvolupament sostenible, treballant amb el seus empleats, les seves famílies i la comunitat local, així com amb la societat en el seu conjunt, per millorar la seva qualitat de vida. El Marc de referència de l'RSE la defineix com una metodologia de gestió en què les empreses i organitzacions es fan responsables del seu impacte en l’entorn. La responsabilitat social és important per a la sostenibilitat, la competitivitat i la innovació de les empreses i de l’economia. 

L’Organització Internacional del Treball (OIT), per altra banda, considera que la responsabilitat social és la resposta que l’empresa ha de donar a les expectatives dels sectors amb els quals té relació, en matèria de desenvolupament integral dels seus treballadors i en l’aportament a la comunitat, que li permetrà créixer i comunicar-se.

El concepte d’RSE ens remet a la relació que l’empresa té amb el seu entorn, més enllà del seu objectiu fonamental com a generador de riquesa i prioritari del compliment de la legislació específica. La Comissió Europea, en el seu Llibre Verd, defineix l’RSE com la integració, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions comercials i les relacions amb els seus interlocutors. Cal destacar, però, que l’RSE no s’ha de considerar com a substitutòria de la normativa o legislació vigent.

L’RSE, doncs, considera les empreses i les organitzacions com un sistema obert, amb estreta interrelació amb el seu entorn, i que ha de mantenir vincles amb un conjunt heterogeni d’interlocutors (stakeholders), de tal manera que creï sinergies amb d’altres factors de caràcter social o mediambiental.

Com es promociona l’RSE des de les institucions?

Actualment són diverses les iniciatives desenvolupades tant dins l’àmbit públic com privat amb la voluntat de potenciar l’RSE. Destaca el portal RScat, que neix del compromís conjunt de la Generalitat amb les entitats empresarials i sindicals més representatives de Catalunya que s'emmarquen en el Consell de Relacions Laborals, amb l'objectiu d'impulsar l'RSE i crear un espai de referència per a les empreses, organitzacions, persones i la pròpia administració. En aquest portal s’ofereixen serveis gratuïts d’orientació per empreses; formació; eines i metodologies de gestió de la responsabilitat social i un anàlisi d’experiències destacades en aquesta matèria. També, es troben a disposició recursos per avançar en l’assoliment de l’Objectius de Desenvolupament Sostenible i un espai d’agenda amb activitats, sessions, jornades en sostenibilitat.

Finalment, al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya s’ha desenvolupat l’Observatori de la Responsabilitat de les Empreses amb la voluntat de recollir experiències, bibliografia, eines, etc., relacionades amb l’RSE.

Dins l’àmbit estatal destaquen iniciatives d’àmbit autonòmic com l’Observatori Laboral de la Junta d’Andalusia, la futura creació d’un Observatori d’RSE fomentat per la Xunta de Galícia o el Consell Estatal de l’RSE que farà les funcions d’òrgan assessor i consultiu del Govern, essent un marc de referència per el desenvolupament de l’RSE a Espanya.

Des de l’àmbit privat són múltiples les organitzacions, especialment des del camp acadèmic, que estan realitzant estudis o potenciant els conceptes de l’RSE. Hi destaquen la creació de l’Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, una associació integrada per quinze organitzacions representatives de la societat civil entre les que es troben ONG, sindicats o organitzacions de consumidors. Així mateix, també destaca el programa RSE.COOP (Confederació de Cooperatives de Catalunya), concebut amb l’objectiu d’implantar els valors de l’RSE a les cooperatives de Catalunya, millorar-ne la competitivitat i contribuir, des de les empreses cooperatives, al desenvolupament dels valors de l’RSE o organitzacions com Forética, que ha desenvolupat la norma de Responsabilitat Social SGE-21.

On puc trobar documentació especialitzada en RSE?

L’Observatori de la responsabilitat social del CTESC (ORSEC) disposa, en l’apartat “Biblioteca”, d’un ampli catàleg de llibres i documentació relacionada amb l’RSE, consultables - i amb possibilitat de préstec- a la biblioteca del CTESC o en línia. Organitzacions com el web RSCat o l’Observatori Laboral de la Junta d’Andalusia en el seu apartat d’RSE disposen d’un ampli fons de casos i documentació.

També, al Portal RScat del Consell de Relacions Laborals i més concretament a l’apartat d’Eines amb les principals metodologies, certificacions, normes i guies existents de caràcter local i internacional amb més presència a Catalunya, per elaborar un pla d’acció de responsabilitat social i contribuir a l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. També, es posen a disposició nous instruments com l’RScat Inicia’t, especialment dissenyat per a les empreses de dimensió reduïda.

 

Trobareu més informació a l'apartat Biblioteca.
 

Quins són els principals àmbits on se circumscriu l’RSE?

L’RSE, com a model de gestió, se centra en els vectors de bon govern, econòmic, mediambiental, laboral i social de l’organització. En el primer cas, alhora, hi ha un vessant intern que fa referència a les persones treballadores de l’empresa, procediments, formació, etc. i un vessant extern que fa referència a la resta de d’organitzacions i persones que hi tenen relació, com poden ser clients, proveïdors, consumidors, etc.

En el camp social, l’empresa socialment responsable té en compte l’espai en què desenvolupa la seva labor. Així, sovint es col·labora amb entitats (ONG, etc.) per al desenvolupament de projectes que ajudin a la millora de les condicions de vida de la ciutadania (finançament d’infraestructures, medicaments, etc).

En aquesta línia, l’empresa amb valors d’RSE té en compte la sostenibilitat a llarg termini del seu projecte no només dins l’àmbit econòmic i social, sinó també ambiental. És en aquest camp que s’adopten polítiques de recerca que ajudin l’empresa a excel·lir en l’àmbit de la sostenibilitat.

Com es mesura l’RSE?

No hi ha un indicador quantitatiu del nivell d’RSE d’una empresa. La pròpia definició del concepte, àmplia i heterogènia, i que abasta camps tan diversos com el medi ambient o l’àmbit laboral, en dificulta la seva elaboració. Precisament per superar aquesta dificultat, organitzacions com el Global Reporting Iniciative han definit un conjunt d’indicadors que, en forma de panell i de manera transversal, recullen les accions que en l’àmbit de l’RSE desenvolupa una empresa. Una vegada duta a terme l’avaluació i recollides les pràctiques, el conjunt del procés pot ser avaluat pel mateix GRI o mitjançant una auditoria externa. També cal destacar altres metodologies o indicadors, com l'Economia del Bé Comú o el B Corp.

Quina relació hi ha entre l’RSE i el concepte “soft law”?

Entenem per “soft law” un seguit de documents que regulen la conducta de l’empresa i les organitzacions des d’un àmbit ètic però que no tenen força legal. En aquest sentit, si bé molts dels aspectes que comprèn l’RSE es troben regulats per llei, cal veure que la responsabilitat social pretén anar més enllà dels mínims legals establerts, així doncs, qualsevol proposta realitzada en aquest àmbit pot tenir la consideració de “soft law”, atès que la seva aplicació és del tot voluntària.

Com puc millorar la meva formació en l’àmbit de l’RSE?

L’RSE és un concepte relativament nou i, per tant, encara no hi ha una formació reglada ni un temari que comprengui uns ítems concrets. Ara bé, són múltiples les iniciatives -tant d’àmbit privat com públic- que han sorgit els darrers anys amb la voluntat a donar conèixer els conceptes que comprèn l’RSE. D’entre elles podríem destacar, per exemple, la iniciativa endegada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb el curs “Responsabilitat social de l’empresa: una aposta per la creació de valor en les pimes”, el Màster en Responsabilitat Social Corporativa de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb el Centre d’Economia i Societat (CIES) o el Curso d’Expert en Responsabilitat Social Corporativa de la UNED. En aquest àmbit també destaquen les publicacions realitzades en el marc de l’Institut Persona i Empresa d’ESADE, els dossiers amb edicions monogràfiques per sectors com els publicats a l’editorial Media Responsable, especialitzada en qüestions vinculades a l’RSE, els manuals editats per diaris com Cinco Días (“Manual de la empresa responsable”, 2008) o revistes digitals i webs com Ecoticias o el Club de Excelencia en sostenibilidad, entre d’altres.

Anualment es posen en marxa accions formatives adreçades a professionals d’empreses, entitats interessades i representacions de les persones treballadores interessades a avançar en una gestió més responsable i sostenible. Entre aquestes accions destaca el Cicle Formatiu de Responsabilitat Social, que s’estructura en quatre sessions gratuïtes.
També, es posa a disposició els materials formatius que s’han tractat al llarg de les diferents sessions organitzades, així com la nova oferta disponible del cicle formatiu de responsabilitat social anual.

 

Darrera actualització: 17/07/2024