Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Conceptes > Visió dels agents socials

Visió dels agents socials

Definició del concepte per part dels diferents agents representats al CTESC

Unió General dels Treballadors

Segons la seva organització, què entenen com a Responsabilitat Social de l’Empresa?

Per nosaltres es tracta de definir un nou model d’empresa, en què s’estableixin instruments de gestió conjunta per tal de convertir-la en una organització flexible, amb capacitat real d'adaptació als canvis però, alhora, amb capacitat de generar sinergies amb el conjunt de persones que la integren. Això vol dir anar cap a un tipus d'organització més horitzontal i integrada en el seu entorn, que tingui en compte la qualitat del treball, la innovació i millora contínua, el desenvolupament i la implicació de les persones, la tecnologia, i la formació.

Des del nostre punt de vista, però, no és tan important la definició del concepte com les actuacions a dur a terme de manera progressiva, a partir de la seva temporalització. Aquestes actuacions han de tenir en compte que la RSE ha de ser una qüestió de futur per totes i cadascuna de les empreses, que no poden quedar-ne excloses les petites i mitjanes, que pot esdevenir una oportunitat empresarial per compartir actituds i actuar de fons a l’empresa, que defineix un model de gestió que, actuant internament, té també un impacte extern i, finalment, que hauria de ser una eina per superar contradiccions d’interessos, implicar progressivament a tots els participants i produir cohesió social.

Quines accions fan des del seu organisme per potenciar l’RSE?

 • Promocionar les pràctiques de RSE en una triple dimensió, de responsabilitat econòmica, de responsabilitat social, de responsabilitat medi ambiental i que aquestes pràctiques es desenvolupin a través del diàleg social i la participació dels representants dels treballadors.
 • Observatori de RSE a nivell estatal.
 • Curs de formació sindical sobre RSE i participació per a delegats sindicals, comitès d’empresa i organitzadors sindicals.
 • Elaboració de guies de diagnosi i avaluació de la RSE a petites i mitjanes empreses, recollint les bones pràctiques que aquestes realitzen.

Quines creu que haurien de ser les principals aportacions de l’Observatori de Responsabilitat Social de Catalunya (ORSEC) en el desenvolupament de l’RSE a Catalunya?

 • Realitzar una proposta d’indicadors d’autorregulació per assegurar la seva aplicació.
 • Definir les actuacions de responsabilitat i sostenibilitat social com a pràctiques que progressivament impregnin les estratègies empresarials de nous valors.

Foment del Treball Nacional

Segons la seva organització, què entenem com a Responsabilitat Social de l’Empresa?

Una empresa és responsable quan assumeix les seves obligacions i els seus compromisos en l’exercici de la seva activitat. La qual cosa suposa que, en règim de competència, vetllarà per la continuïtat de l’activitat, tot mantenint i millorant el llocs de treball, i l’obtenció de beneficis, que alhora requereix innovació i millora continuada orientada als clients. Les seves obligacions fan referència a les establertes per la legislació en vigor, i els seus compromisos són els que adopta lliurement amb els seus proveïdors, clients, treballadors, sindicats o comunitats locals, entre d’altres grups legítimament interessats. El concepte de Responsabilitat Social de l’Empresa supera l’àmbit regulatori i es centra en el caràcter voluntari dels compromisos adquirits amb els grups d’interès.

Quines accions fan des del seu organisme per potenciar la RSE?

Una organització patronal és per definició una plataforma que reforça el concepte de responsabilitat empresarial transversalment, en el sentit que promou i reforça la dinàmica empresarial, des de l’acompliment de la legislació en vigor i el seguiment de les noves tendències en matèria de gestió empresarial innovadora, internacionalització, formació, medi ambient, o recursos humans, entre molts d’altres. No obstant i per tal de facilitar i afavorir el coneixement de les implicacions i possibilitats que les empreses tenen en aquest sentit, s’ha creat una Comissió de Responsabilitat Empresarial específica.

Quines creu que haurien de ser les principals aportacions de l’Observatori de Responsabilitat Social de Catalunya (ORSEC) en el desenvolupament de la RSE a Catalunya?

L’observatori hauria de ser una eina, que aportés algun valor afegit respecte d’altres observatoris que ja existeixen sobre el tema. Com a mínim hauria de recollir i fer el seguiment del desenvolupament del concepte de RSC a Catalunya, garantint la màxima objectivitat i assegurant la pluralitat de visions per tal d’enriquir el debat social sobre la qüestió. L’Observatori no ha de ser una plataforma amb idees prefixades que emprant judicis de valor decideixi quines són les opinions, opcions o actuacions sobre la matèria correctes o incorrectes.

Confederació de Cooperatives de Catalunya

Segons la seva organització, què entenen com a Responsabilitat Social de l’Empresa?

En primera instància, i en consonància amb el Llibre Verd, Fomentar un marc europeu per a la responsabilitat social de les empreses (CE,2001), considerem la RSE com la integració voluntària per part de les organitzacions de les preocupacions socials y mediambientals en les seves operacions comercials y en les seves relacions amb els seus interlocutors, incloent al territori com un d’aquests interlocutors.

Aquesta integració equival a l’adopció d’uns valors que determinen el nucli de l’estratègia empresarial i que generen unes actituds que es desenvolupen transversalment en totes les activitats quotidianes de l’empresa. Aquests valors tenen un clar paral·lelisme amb els valors i principis que les organitzacions cooperatives tenen com a identitaris des dels seus inicis com pot ser la responsabilitat, la transparència, la gestió democràtica o l’interès per la comunitat.

La nostra consideració de la RSE està estretament vinculada a:

 • El principi de desenvolupament sostenible de la CE: cal que el creixement econòmic estimuli el progrés social i respecti el medi ambient, que la política social sustenti els resultats econòmics i que la política ambiental sigui rendible;
 • La teoria del triple balanç de J.Elkington: perquè una organització sigui sostenible en el llarg termini ha de ser financerament sòlida, minimitzar o eliminar els seus impactes mediambientals negatius i actuar en conformitat a les expectatives socials;
 • La teoria dels stakeholders: Les empreses són responsables davant el conjunt de grups i persones que afecten l’empresa o són afectades per ella.

En darrer terme volem insistir en què la RSE només es pot començar a construir a partir dels compliment de les obligacions jurídiques, però mai al marge d’elles.

Quines accions fan des del seu organisme per potenciar l’RSE?

Desenvolupament del programa RSE.COOP en el marc de la iniciativa comunitària EQUAL II – 2004/07. El seu objectiu és la implantació de polítiques de RSE en 40 empreses d’economia cooperativa mitjançant una metodologia pròpia que té la doble funcionalitat de diagnosticar i de ser una guia d’implantació respecte a comportaments empresarials socialment responsables des del punt de vista econòmic, social i mediambiental. La culminació d’aquest procés per a les empreses participants és l’obtenció de la Marca de RSE en Economia Cooperativa que el propi programa contempla.

El Programa també presenta 4 eixos d’actuació en les empreses que reforcen l’objectiu anteriorment esmentat:

 1. Criteris de gestió empresarial avançada que inclou formació en gestió empresarial, formació professionalitzadora dels òrgans de govern i implantació de plans estratègics de gestió;
 2. Igualtat d’oportunitats en la participació i presa de decisions, per tal d’afavorir el pas de las dones treballadores a sòcies, la seva participació en els òrgans de govern i el desenvolupament de càrrecs de responsabilitat;
 3. Conciliació de vida familiar i laboral, basada en la signatura de convenis individualitzats persona-empresa fruït de l’estudi individual de les necessitats de conciliació i de la capacitat de flexibilitat de l’empresa;
 4. La intercooperació com a via de desenvolupament empresarial socialment responsable, que integra la dinamització d’espais de trobada entre empreses i l’assessorament als projecte de cooperació que se’n derivin.

RSE.COOP integra així mateix 4 dispositius d’acompanyament:

 • un dispositiu per vetllar per l’acompliment de la perspectiva de gènere en tot el projecte,
 • un dispositiu de difusió (pàgina web pròpia, edició de butlletins semestrals, edició digital de l’eina per a totes les empreses interessades i edició digital del desenvolupament de l’experiència),
 • un dispositiu de gestió del continguts resultants del projecte per a ser incorporats en les ordres i ajusts de l’administració pel que fa a les empreses de l’economia cooperativa i, finalment,
 • un dispositiu de transferència del programa a nivell estatal i europeu.

En el marc d’aquest programa s’han organitzat diverses jornades de difusió i reflexió vers la RSE i també hem participat a diferents actes sobre difusió de la RSE els que hem estat convidats.

Més informació a: www.cooperativescatalunya.coop

Quines creu que haurien de ser les principals aportacions de l’Observatori de Responsabilitat Social de Catalunya (ORSEC) en el desenvolupament de l’RSE a Catalunya?

Les principals aportacions que com a membres de l’ORSEC ja varem consensuar:

 • Difondre, participar i fomentar el debat social al voltant de la RSE.
 • Donar a conèixer experiències de RSE.
 • Facilitar l’intercanvi d’experiències de RSE.
 • Informar dels recursos i/o experiències en matèria de RSE a aquelles organitzacions que ho sol·licitin.

Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC)

Segons la seva organització, què entenen com a Responsabilitat Social de l’Empresa?

Una realitat social: ens trobem davant un procés de canvi de la societat; una nova societat basada en l’estat del benestar i caracteritzada per un teixit humà molt plural i amb unes necessitats molt diferents a les que teníem fins ara. Aquesta nova realitat genera la necessitat de dotar de nous valors als agents que la formen: empreses, organitzacions, ajuntaments, administració pública, govern, sistema educatiu... Cal que integrin aquests nous valors dins la seva pròpia gestió.

La Responsabilitat Social d’Empresa aposta de futur per a les empreses d’avui dia: des de Pimec entenem la RSE com:

 • La recerca d’una relació harmoniosa amb tots els grups d’interès de l’empresa: accionistes, treballadors, clients, proveïdors, comunitat i entorn ecològic.
 • La RSE, més enllà dels mínims exigits per la llei, implica una pràctica voluntària per a aconseguir ser una empresa excel·lent en el seu comportament respecte els seus grups d’interès.
 • La RSE implica definir unes estratègies en gestió econòmica, productiva i dels recursos humans responsables.

Quines accions fan des del seu organisme per potenciar l’RSE?

Pimec, sent una organització amb inquietuds socials es planteja un nou repte: ha creat la Fundació Pimec Social; una proposta ètica al servei de les empreses, per promoure una societat més humana i uns estils de vida més convencionals, fonamentada en la solidaritat i l’altruisme. Aquesta organització recollirà, definirà i implantarà aquestes nostres inquietuds aportant, des de la vessant empresarial, a la societat. Per a assolir la nostra missió hem definit quatre grans línies d’actuació:

 1. Pimec, una patronal amb vocació per l’obra social
 2. Pimec, impulsora d’empreses socialment compromeses
 3. Pimec, creadora d’un model d’intermediació laboral per col·lectius especials
 4. Pimec, generadora d’un servei d’informació i orientació empresarial

El nostre projecte defensa, pretén implantar el compromís social que creiem ha de tenir avui dia tot empresari que se’n vulgui considerar com a tal. Seria adequat plantejar, entre els objectius anuals d’una empresa, un de caire social? Amb aquest model el que pretenem es caminar per a aconseguir actituds, positures davant la nostra realitat social com un objectiu propi d’empresa. El nostre valor afegit és el nostre posicionament social: no som agents polítics ni públics sinó l’agent social que representa les Pimes a Catalunya per la qual cosa podem incidir sobre una gran plataforma d’empreses aportant: objectivitat, credibilitat, representativitat (tant territorial com sectorial) i interès col·lectiu (i no individual).

Quines creu que haurien de ser les principals aportacions de l’Observatori de Responsabilitat Social de Catalunya (ORSEC) en el desenvolupament de l’RSE a Catalunya?

Des de Pimec creiem que l’ORSEC, com a Observatori que aglutina les principals institucions, organismes relacionats directament amb el món empresarial hauria de realitzar les següents funcions,aportacions:

 1. Ser un òrgan aglutinador de les iniciatives de les diferents entitats que la formen.
 2. Ser el “termòmetre” de l’estat de la implantació de la RSE a Catalunya.
 3. Coordinar, analitzar i treure conclusions globals de les iniciatives realitzades en els àmbits de cadascuna de les entitats.
 4. Divulgar la RSE.
 5. Incidir, aportar en el futur legal que reguli la RSE.

CCOO de Catalunya

Segons la seva organització, què entenen com a Responsabilitat Social de l’Empresa?

El conjunt de compromisos que l'empresa ha d'assumir en relació amb els seus treballadors i treballadores, així com amb l'entorn on es troba. Uns compromisos que no es basen en obligacions legals, sinó que van més enllà dels exigibles per llei o conveni, o el compliment intens i excel·lent de les normatives.

Quines accions fan des del seu organisme per potenciar l’RSE?

El compromís de CCOO amb l’RSE ve de lluny i té un caràcter transversal en el conjunt de l'organització:

 • En primer lloc i en l'àmbit intern de l'organització, amb la presentació davant la sindicatura de comptes de Catalunya dels comptes anuals del conjunt de l'organització de forma voluntària.
 • Impulsant de la promoció de l’RSE en el conjunt dels àmbits de la nostra activitat sindical, així com una aposta clara per la formació a través de la incorporació d'aquesta matèria als plans de formació sindical, i l'organització de diverses jornades específiques en els diferents àmbits de l'organització.
 • Incorporant l’RSE a la negociació col·lectiva en totes les seves dimensions, convenis col·lectius, concertació social, acció sindical internacional etc.
 • Implicant-se i participant en els diferents àmbits de participació institucional i del conjunt de la societat.

Quines creu que haurien de ser les principals aportacions de l’Observatori de Responsabilitat Social de Catalunya (ORSEC) en el desenvolupament de l’RSE a Catalunya?

El coneixement de les diferents pràctiques i activitats amb relació a la Responsabilitat Social que es desenvolupen per part del Govern, organitzacions socials-empresarials i sindicals-, així com pel conjunt de grups d'interès

Darrera actualització: 24/04/2024