Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2012 > Dictamen 05/2012

Dictamen 05/2012

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
19/03/2012
Aprovació
22 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
19

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 135/2012, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
18
Acceptades pel Govern
14,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
78%
Comentaris
Per realitzar el còmput de les observacions, no s’ha tingut en compte una d’elles ja que la frase a què feia referència s’ha retirat de la norma. D’altra banda, el Govern ha acceptat quatre observacions formals i deu referides al contingut de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

Les observacions són bàsicament tècniques i es considera que ajuden a millorar la redacció del text normatiu.

En relació amb les observacions sobre el contingut i pel que fa al còmput dels terminis previstos a la norma, el CTESC considera que caldria precisar la localitat respecte de la qual s’han de comptar els dies hàbils, ja que els terminis poden variar en funció dels calendaris de festes locals. També recomana que es concreti quin és l’inici del termini per poder formular al•legacions a la proposta de resolució en el procediment sancionador.

Atès que els serveis privats de mediació poden sol·licitar la inscripció al cens quan reuneixin una sèrie de condicions, el CTESC considera que no hauria de constar com a objecte “principal” de la seva activitat el promoure, facilitar, gestionar i desenvolupar mediacions, per la qual cosa es proposa suprimir el terme “principal”. També considera adient que mitjançant normes de desenvolupament es fixi la quantia de la pòlissa de responsabilitat civil derivada de l’exercici de la professió.

El CTESC considera excessiu el termini de tres anys per facilitar dades a efectes exclusivament estadístics i recomana que s’estableixi una periodicitat anual.

Pel que fa a l’acreditació de la formació específica en matèria de mediació, el CTESC considera que s’hi haurien d’incloure les publicacions realitzades sobre mediació.

El CTESC considera que el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya ha de prendre en consideració les manifestacions de les persones usuàries de la mediació abans de resoldre respecte de les causes d’abstenció sobrevingudes.

El CTESC creu necessari que l’autoritat judicial sigui coneixedora del contingut de l’acord de la mediació, per tal de poder garantir els drets de les persones implicades i la tutela judicial efectiva.

Darrera actualització: 02/01/2024